Διάρκεια φοίτησης - Μερική φοίτηση - Διακοπή σπουδών

Pin It

Περίπτωση (Α): Ελάχιστη διάρκεια φοίτησης για όσους έχουν εισαχθεί το ακαδ. έτος 2022-2023 και εξής *

    Ελάχιστη διάρκεια φοίτησης για όσους έχουν εισαχθεί το ακαδ. έτος 2022-2023 και εξής  Ανώτατη διάρκεια φοίτησης για όσους έχουν εισαχθεί το ακαδ. έτος 2022-2023 και εξής
    ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ  
  ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ (Α) Οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα (ν) Δώδεκα (12) ακαδημαϊκά εξάμηνα (ν+2 έτη)
Έτος εισαγωγής Ακαδημαϊκό έτος εισαγωγής Λήξη της ελάχιστης διάρκειας φοίτησης (ν) Λήξη της ανώτατης διάρκειας φοίτησης (ν+2 έτη)
Σεπτ. 2022 2022-23 31/8/2026 31/8/2028
Σεπτ. 2023 2023-24 31/8/2027 31/8/2029
Σεπτ. 2024 2024-25 31/8/2028 31/8/2030
Σεπτ. 2025 2025-26 31/8/2029 31/8/2031
Σεπτ. 2026 2026-27 31/8/2030 31/8/2032
Σεπτ. 2027 2027-28 31/8/2031 31/8/2033
Σεπτ. 2028 2028-29 31/8/2032 31/8/2034
Σεπτ. 2029 2029-30 31/8/2033 31/8/2035
Σεπτ. 2030 2030-31 31/8/2034 31/8/2036
  κ.ο.κ.    


Μερική φοίτηση ή αναστολή φοίτησης

*Στις περιπτώσεις μερικής φοίτησης η ελάχιστη και η ανώτατη διάρκεια φοίτησης προσαρμόζονται ανάλογα

Επισήμανση: Στη λήξη της ανώτατης διάρκειας φοίτησης συμπεριλαβμάνεται η εξεταστική περίοδος Σεπτεμβρίου του τελευταίου έτους.


Περίπτωση Β): Για τους/τις φοιτητές/τριες που είναι εγγεγραμμένοι σε προγράμματα σπουδών πρώτου κύκλου των Α.Ε.Ι. κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4957/2022 και δεν είχαν υπερβεί την ελάχιστη χρονική διάρκεια φοίτησης του προγράμματος σπουδών τους κατά τη δημοσίευση του ν. 4777/2021 (Α΄ 25), εφαρμόζεται ο υπολογισμός της ανώτατης διάρκειας φοίτησης της παρ. 1 του άρθρου 76 από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 και έπειτα, ως εξής:* 

    Ελάχιστη διάρκεια φοίτησης για όσους στις 17-02-2021 δεν είχαν υπερβεί τα ν έτη σπουδών Ανώτατη διάρκεια φοίτησης (από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 και έπειτα)
    ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ  
  ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ (Α) Οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα Δώδεκα (12) ακαδημαϊκά εξάμηνα
Έτος εισαγωγής Ακαδημαϊκό έτος εισαγωγής Λήξη της ελάχιστης διάρκειας φοίτησης (ν) Λήξη της ανώτατης διάρκειας φοίτησης (ν+2 έτη)
Σεπτ.2017 2017-18 31/8/2021 31/8/2027
Σεπτ. 2018 2018-19 31/8/2022 31/8/2027
Σεπτ. 2019 2019-20 31/8/2023 31/8/2027
Σεπτ. 2020 2020-21 31/8/2024 31/8/2027
Σεπτ. 2021 2021-22 31/8/2025 31/8/2027


Μερική φοίτηση ή αναστολή φοίτησης

*Στις περιπτώσεις μερικής φοίτησης ή αναστολής της φοίτησης η ελάχιστη και η ανώτατη διάρκεια φοίτησης προσαρμόζονται ανάλογα

Επισήμανση: Στη λήξη της ανώτατης διάρκειας φοίτησης συμπεριλαβμάνεται η εξεταστική περίοδος Σεπτεμβρίου του τελευταίου έτους.


Περίπτωση Γ): Οι φοιτητές/τριες που ήταν εγγεγραμμένοι σε προγράμματα σπουδών πρώτου κύκλου των Α.Ε.Ι., κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4777/2021 και είχαν υπερβεί την ελάχιστη χρονική διάρκεια φοίτησης του προγράμματος σπουδών, διαθέτουν για την ολοκλήρωση των σπουδών τους χρόνο ίσο προς την ελάχιστη χρονική διάρκεια φοίτησης, από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 και εξής, χωρίς δικαίωμα προσαύξησης του χρόνου φοίτησης κατά την παρ. 1 του άρθρου 76.

    Ελάχιστη διάρκεια φοίτησης για όσους στις 17-02-2021 είχαν υπερβεί τα ν έτη σπουδών Ανώτατη διάρκεια φοίτησης (από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 και εξής)
    ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ  
  ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ (Α) : Οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα Οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα
Έτος εισαγωγής Ακαδημαϊκό έτος εισαγωγής Λήξη της ελάχιστης διάρκειας φοίτησης (ν) Λήξη της ανώτατης διάρκειας φοίτησης (ν=4 έτη)
Σεπτ. 2016 2016-17 31/8/2020 31/8/2025
Σεπτ. 2015 2015-16 31/8/2019 31/8/2025
Σεπτ. 2014 2014-15 31/8/2018 31/8/2025
Σεπτ. 2013 2013-14 31/8/2017 31/8/2025
Σεπτ. 2012 2012-13 31/8/2016 31/8/2025
Σεπτ. 2011 2011-12 31/8/2015 31/8/2025
Σεπτ. 2010 2010-11 31/8/2014 31/8/2025
Σεπτ. κ.ο.κ. κ.ο.κ. 31/8/2025


Μερική φοίτηση ή αναστολή φοίτησης

*Στις περιπτώσεις μερικής φοίτησης ή αναστολής της φοίτησης η ελάχιστη και η ανώτατη διάρκεια φοίτησης προσαρμόζονται ανάλογα 

Επισήμανση: Στη λήξη της ανώτατης διάρκειας φοίτησης συμπεριλαβμάνεται η εξεταστική περίοδος Σεπτεμβρίου του τελευταίου έτους.


Επισυναπτόμενα αρχεία: