Εκλογή για την μονιμοποίηση του κ. Κυριάκου Αμούτζα στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή του τομέα Προπονητικής με γνωστικό αντικείμενο «Φυσική Αγωγή με έμφαση στα χειμερινά αθλήματα»

Εκλογή για την μονιμοποίηση του κ. Κυριάκου Αμούτζα στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή του τομέα Προπονητικής με γνωστικό αντικείμενο «Φυσική Αγωγή με έμφαση στα χειμερινά αθλήματα»

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΤΑΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: Αριθ. συνεδρίασης α)Συνέλευσης 456/1-10-2014, β) Κοσμητείας 5/20-10-2014

ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ: Ημερομηνία συνεδρίασης της ειδικής επταμελούς επιτροπής: 9-12-2014

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ: Δεν κατατέθηκαν αξιολογήσεις

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ της ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΤΑΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: 18-2-2015

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΚΛΕΓΕΝΤΟΣ: ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΜΟΥΤΖΑΣ,
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΟΝΤΩΝ: 6
ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΤΙΚΩΝ ΨΗΦΩΝ: 6