Μεταφορά θέσης εισαγωγής με το οικονομικό κριτήριο

Οι επιτυχόντες τη μεταφορά θέσης εισαγωγής με το οικονομικό κριτήριο στο Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης καλούνται να προσκομίσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος από 5 έως 12 Ιανουαρίου 2015.

  • Εκτυπωμένη την ηλεκτρονική αίτηση μεταφοράς της θέσης εισαγωγής τους.
  • Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος και την ηλεκτρονική δήλωση φόρου εισοδήματος που αντιστοιχεί στον ΑΦΜ που δηλώθηκε από τον επιτυχόντα στην αίτησή του, όπου προκύπτει το οικογενειακό εισόδημα επιβολής εισφοράς κατά το έτος 2014.
  • Βεβαίωση εγγραφής από το Τμήμα προέλευσης
  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.