Παράταση δήλωσης & διανομής συγγραμμάτων

Με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας:

  • παρατείνονται οι δηλώσεις συγγραμμάτων μέχρι τη Δευτέρα 10 Φεβρουαρίου 2014,
  • η διανομή συγγραμμάτων στους φοιτητές θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου 2014.

Βάσει του άρθρου 5 της ισχύουσας Φ.1/76244/Β3/30-6-2010 (Β΄957) υπουργικής απόφασης κατά την επιλογή διδακτικών συγγραμμάτων μέσω του πληροφοριακού συστήματος «ΕΥΔΟΞΟΣ» οι φοιτητές οφείλουν να δηλώνουν υπεύθυνα, κατά την έννοια και με τις συνέπειες του Ν. 1599/1986, ότι τα επιλεγόμενα συγγράμματα αντιστοιχούν στα μαθήματα που δηλώνουν στη Γραμματεία του οικείου Τμήματος κατά το τρέχον εξάμηνο σπουδών τους.