Φοίτηση - Χρονική διάρθρωση σπουδών

Φοίτηση 

Ν. 4009/2011 άρθρο 33 παρ.2

Ο φοιτητής εγγράφεται στη σχολή στην αρχή κάθε εξαμήνου σε ημερομηνίες που ορίζονται και δηλώνει τα μαθήματα που επιλέγει. Αν δεν εγγραφεί σε δύο συνεχόμενα εξάμηνα, διαγράφεται αυτοδικαίως. Για τη διαγραφή εκδίδεται διαπιστωτική πράξη.

Χρονική Διάρθρωση Σπουδών

Κατηγορίες

 Νομοθεσία

Έτος εισαγωγής

Αυτοδίκαιη απώλεια φοιτητικής Ιδιότητας
(Ολοκλήρωση φοίτησης μέχρι τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους)

Α΄ ΑΤΗΓΟΡΙΑ

(Ν.4009/2011 άρθρο 80 παρ. 9α)

Όσοι φοιτητές συμπληρώνουν στο τέλος του ακαδημαϊκού έτους 2011-12 φοίτηση διάρκειας ίσης ή μεγαλύτερης του διπλάσιου αριθμού εξαμήνων από όσα απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών προσαυξανόμενης κατά δύο εξάμηνα
(ίση ή μεγαλύτερη των 18 εξαμήνων)

Μέχρι και το 2003-2004

 2013-2014

Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

(Ν. 4009/2011 άρθρο 80 παρ. 9β΄)

Όσοι φοιτητές έχουν συμπληρώσει στο τέλος του ακαδημαϊκού έτους 2011-12 φοίτηση διάρκειας ίσης ή μεγαλύτερης του αριθμού εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών προσαυξανόμενης κατά τέσσερα εξάμηνα
(ίση ή μεγαλύτερη των 12 εξαμήνων)

2004-2005
2005-2006
2006-2007

2014-2015

Γ΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

(Ν. 4009/2011 άρθρο 80 παρ. γ΄)

Όσοι φοιτητές έχουν συμπληρώσει στο τέλος του ακαδημαϊκού έτους 2011-12 φοίτηση διάρκειας μικρότερης από αυτήν της προηγούμενης παραγράφου
(μικρότερη των 12 εξαμήνων)

2007-2008

2014-2015

2008-2009

2015-2016

2009-2010

2016-2017

2010-2011

2017-2018

Δ΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

(Ν. 4009/2011 άρθρο 33 παρ. 11α΄)

Με τη συμπλήρωση του ελάχιστου αριθμού εξαμήνων σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών, προσαυξημένο κατά τέσσερα εξάμηνα
(συμπλήρωση  12 εξαμήνων) οι φοιτητές μπορούν να εγγραφούν στα εξάμηνα, μόνο εφόσον πληρούν τους όρους συνέχισης της φοίτησης που καθορίζονται στον Οργανισμό κάθε Ιδρύματος

2011-2012 και εξής

Με τη συμπλήρωση 12 εξαμήνων