Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη διδασκόντων σύμφωνα με το Π.Δ. 407/80

Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος στην αριθ. 434/17-10-2012 συνεδρίασή της αποφάσισε να καλύψει τη διδασκαλία των παρακάτω μαθημάτων του χειμερινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού. έτους 2012-2013 με διδάσκοντες οι οποίοι θα προσληφθούν με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ. 407/80 και με την προϋπόθεση της εξασφάλισης σχετικής πίστωσης.

• Παιδαγωγικά (Ν118)
• Εισαγωγή στο Αερόμπικ (151)
• Μεθοδολογία Ασκήσεων Ρυθμικής Γυμναστκής (436)
• Σχεδιασμός Ατομικών Προγραμμάτων (Ρυθμικής) (438)
• Χορογραφική Προετοιμασία στα Αθλήματα Γυμναστικής (020)
• Σπορ στα Ξενοδοχεία (036)
• Τουρισμός και Αθλητική Αναψυχή (503)
• Γυμναστική (Ν114)

Απαραίτητο τυπικό προσόν για την πρόσληψη των παραπάνω διδασκόντων είναι η κατοχή διδακτορικού διπλώματος σχετικού με το γνωστικό αντικείμενο των παραπάνω μαθημάτων.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος (Πανεπιστημιούπολη 69100 Κομοτηνή) το αργότερο μέχρι 2 Νοεμβρίου 2012.
Οι αιτήσεις θα πρέπει να συνοδεύονται από αντίγραφα τίτλων σπουδών των υποψηφίων, βιογραφικό σημείωμα και υπόμνημα για το εν γένει επιστημονικό τους έργο.
Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από ΑΕΙ του εξωτερικού, θα πρέπει να φέρουν τις νόμιμες θεωρήσεις και να συνοδεύονται από επίσημες μεταφράσεις καθώς και από την απόφαση ισοτιμίας. Τα αντίγραφα των τίτλων σπουδών δεν απαιτούνται προκειμένου για υποψηφίους που υπηρετούν ήδη ως μέλη ΔΕΠ σε άλλα ελληνικά ΑΕΙ.
Για κάθε άλλη πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος (τηλ: 25310/39621)

Κομοτηνή 22 Οκτωβρίου 2012
Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Αγγελούσης
Αναπληρωτής Καθηγητής