Εκλογή για την πλήρωση μιας (1) θέσης ΔΕΠ της βαθμίδας του Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Απόκτηση Δεξιοτήτων στη Φυσική Δραστηριότητα και στον Αθλητισμό»

Εκλογή για την πλήρωση μιας (1) θέσης ΔΕΠ της βαθμίδας του Καθηγητή του τομέα Οργάνωσης Αθλητισμού – Σχολικής Φυσικής Αγωγής – Αναψυχής με γνωστικό αντικείμενο «Απόκτηση Δεξιοτήτων στη Φυσική Δραστηριότητα και στον Αθλητισμό»

ΦΕΚ προκήρυξης της θέσης:  60/30-1-2012  τ.Γ΄

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟΥ: Αριθ συνεδρίασης Γ.Σ.Ε.Σ.   164/9-5-2012

ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: Ημερομηνία συνεδρίασης εκλεκτορικού σώματος:  1/18-5-2012

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: Κατατέθηκε στις  8-6-2012

ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού και του Σώματος των Εκλεκτόρων:
Αριθ. Συνεδρίασης:  431/2-7-2012

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΚΛΕΓΕΝΤΟΣ:  ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΟΝΤΩΝ ΕΚΛΕΚΤΟΡΩΝ:  8
ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΤΙΚΩΝ ΨΗΦΩΝ:  8