Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Δ.Π.Θ.

Pin It

Το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού του ΔΠΘ της μονοτμηματικής Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού του ΔΠΘ, κατόπιν απόφασης της Συνέλευσης στη Συνεδρίασή της με αριθμό 23 και ημερομηνία 11/01/2024 αντίστοιχα, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης» για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 6004244 της ΕΥΔ του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021-2027» (αρ. πρωτ. Πρόσκλησης 86549/26.09.2023, κωδ. ΕΚΠ07), η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), με δικαιούχο τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων και Έρευνας του Δ.Π.Θ., με χρονική διάρκεια έργου από 01/01/2024 έως 30/09/2024 (ή κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους σύμφωνα με το ακαδημαϊκό ημερολόγιο που θα ισχύσει μετά από απόφαση Συγκλήτου) και Υπεύθυνo Πράξης τoν Καθηγητή κ. Γ. Μπρούφα κατ’ εφαρμογή απόφασης της Επιτροπής Ερευνών του ΕΛΚΕ του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (Συνεδρίαση 525/10.01.2024), προσκαλεί Νέους Επιστήμονες, κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος, να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την παροχή διδακτικού έργου κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024, για τρεις (3) θέσεις που αντιστοιχούν σε γνωστικά αντικείμενα και σε μαθήματα που περιλαμβάνονται σε κάθε γνωστικό αντικείμενο, στο πλαίσιο των προγραμμάτων σπουδών πρώτου κύκλου του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού , όπως αυτές έχουν εγκριθεί από τη Συνέλευση της Σχολής και τη Σύγκλητο του Δ.Π.Θ. (απόφαση με α.π. ΔΠΘ/ΑΔΥΚΔ/ΣΥΓΚ/18345/455/282/27.11.2023 & την τροποποίηση αυτής ΔΠΘ/ΑΔΥΔΚ/ΣΥΓΚ/18590/469/283/28.11.2023) και αναλυτικά περιγράφονται στον Πίνακα Γνωστικών Αντικειμένων που επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες Νέοι/ες Επιστήμονες, κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος, καλούνται να υποβάλλουν Αίτηση Υποψηφιότητας - Πρόταση Διδασκαλίας σε ένα μόνο από τα γνωστικά αντικείμενα που περιγράφονται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Η κάθε πρόταση διδασκαλίας περιλαμβάνει υποχρεωτικώς σχεδιαγράμματα διδασκαλίας για όλα τα μαθήματα που ανήκουν στο γνωστικό αντικείμενο της επιλογής του υποψήφιου διδάσκοντα που καταθέτει την πρόταση, τα οποία μαθήματα θα κληθεί, σε περίπτωση που επιλεγεί, να διδάξει.


Περισσότερες πληροφορίες στα παρακάτω έγγραφα:

  1. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή υποψηφιοτήτων από Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης "Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης" (.pdf: 711Kb).
  2. Αίτηση υποβολής υποψηφιότητας (.docx: 40Kb).