Διαπιστωτική πράξη εκλογής εκπροσώπων των φοιτητών στη Συνέλευση της Μονοτμηματικής Σ.Ε.Φ.Α.Α. του Δ.Π.Θ.

Pin It

Η Κοσμήτορας της Σχολής Επιστήμης φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του Ν. 4957/2022 «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις.» (ΦΕΚ 141/21-7-2022, τ.Α') όπως διαμορφώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 4975/2022 (Α'187)
 2. Την υπ' αριθμ 123024/Ζ1/7-10-2022 Κοινή Υπουργική Απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υπουργού Επικράτειας «Καθορισμός της διαδικασίας ανάδειξης των μονομελών οργάνων των Μονοτμηματικών Σχολών, των Τμημάτων, των Τομέων και λοιπών μονομελών οργάνων των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), των εκπροσώπων των μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) και των φοιτητών στα συλλογικά όργανα των Α.Ε.Ι.» (ΦΕΚ 5220-7-10- 2022, τ. Β').
 3. Τις διατάξεις του ν.4727/2020 «Ψηφιακή διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α'184)
 4. Την υπ αριθμ. 5204/11-11-2021 (ΦΕΚ 5244/τ.Β'/12-11-2021) Υπουργική απόφαση για τη λειτουργία της ψηφιακής κάλπης «ΖΕΥΣ».
 5. Το με Α.Π. ΔΠΘ/ΔΑΘ/10230/639/17.10.2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Ακαδημαϊκών Θεμάτων του Δ.Π.Θ., με θέμα «Εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη εκπροσώπων φοιτητών: α) στη Συνέλευση Τμήματος ή στη Συνέλευση Μονοτμηματικής Σχολής και β) στην Κοσμητεία Σχολής και τη συγκρότηση του Συμβουλίου των Φοιτητών».
 6. Την αριθ. ΔΠΘ/ΤΕΦΑΑ/3152/116/15-9-2023 (ΑΔΑ: ΨΒΑΕ46ΨΖΥ1-0ΚΙ) Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων των φοιτητών στη Συνέλευση της μονοτμηματικής Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
 7. Την αριθ. ΔΠΘ/ΤΕΦΑΑ/14373/753/70-11-2023 (ΑΔΑ: ΨΡ9Γ46ΨΖΥ1-ΔΔΟ) Πράξη συγκρότησης Οργάνου Διενέργειας Εκλογών (Ο.Δ.Ε.) για την ανάδειξη εκπροσώπων των φοιτητών στη Συνέλευση της μονοτμηματικής Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
 8. Το αριθ. ΔΠΘ/ΤΕΦΑΑ/15661/826/13-11-2023 έγγραφο του Ο.Δ.Ε. «Ανακήρυξη υποψηφίων»
 9. Το από 15-11-2023 (αριθ. εισερχ. ΔΠΘ/ΤΕΦΑΑ/17399/936/21-11-2023) Πρακτικό της Τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής ως Οργάνου Διενέργειας Εκλογών (Ο.Δ.Ε.) σχετικά με τα αποτελέσματα της εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη εκπροσώπων των φοιτητών στη Συνέλευση της μονοτμηματικής Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

Διαπιστώνει

Την εκλογή των παρακάτω φοιτητών ως εκπροσώπων στη Συνέλευση της Μονοτμηματικής Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης:

 1. Σίββας Γεώργιος (3ος κύκλος σπουδών)
 2. Ντουμάνης Απόστολος (1ος κύκλος σπουδών)
 3. Χαραλαμπάκος Απόστολος (1ος κύκλος σπουδών)
 4. Ράπτης Σπυρίδων (1ος κύκλος σπουδών) Η θητεία τους αρχίζει από 1-1-2024 και λήγει στις 31-12-2024.

Η Κοσμήτορας
Καθηγήτρια Ελένη Δούδα