Πρόσκληση για πρόσληψη με το Π.Δ. 407/80

Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος στην αριθ. 423/24-1-2012 συνεδρίασή της αποφάσισε να καλύψει τη διδασκαλία των παρακάτω μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2011-2012 με  διδάσκοντες οι οποίοι θα προσληφθούν με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ. 407/80

- Αθλητική Ψυχαγωγία και Αναψυχή (066)
- Εργασιακός Αθλητισμός – Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) (263)
- Φυσική Αγωγή στην Προσχολική Ηλικία (242)
- Εργαστήριο Φυσικής Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (248)
- Αθλητική Φυσιολογία (313)
- Σχεδιασμός Ομαδικών Προγραμμάτων – ειδικότητας Ρυθμικής (439)
- Άσκηση με Αντιστάσεις (161)
- Εργαστήριο Αξιολόγησης της Αθλητικής Απόδοσης (247)
- Πρώτες Βοήθειες (246)
- Ειδικές Παθήσεις και Άσκηση (549)

Απαραίτητο τυπικό προσόν για την πρόσληψη των παραπάνω διδασκόντων είναι η κατοχή διδακτορικού διπλώματος σχετικού με το γνωστικό αντικείμενο των παραπάνω μαθημάτων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος (Πανεπιστημιούπολη 69100 Κομοτηνή) το αργότερο μέχρι  15 Φεβρουαρίου 2012.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να συνοδεύονται από αντίγραφα τίτλων σπουδών των υποψηφίων, βιογραφικό σημείωμα και υπόμνημα για το εν γένει επιστημονικό τους έργο.

Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από ΑΕΙ του εξωτερικού, θα πρέπει να φέρουν τις νόμιμες θεωρήσεις και να συνοδεύονται από επίσημες μεταφράσεις καθώς και από την απόφαση ισοτιμίας. Τα αντίγραφα των τίτλων σπουδών δεν απαιτούνται προκειμένου για υποψηφίους που υπηρετούν ήδη ως μέλη ΔΕΠ σε άλλα ελληνικά ΑΕΙ.

Για κάθε άλλη πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος (τηλ: 25310/39621).