Στεγαστικό Φοιτητικό Επίδομα

Pin It

Ανακοινώνεται ότι οι φοιτητές που δικαιούνται τη λήψη φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος μπορούν να υποβάλλουν στη Γραμματεία του Τμήματος αίτηση για την έκδοση του απαιτούμενου πιστοποιητικού.

-Το πιστοποιητικό εκδίδεται κατά το πρώτο τρίμηνο του ημερολογιακού έτους 2012.

-Χορηγείται στους φοιτητές  που φοιτούν στο Α΄, Β΄, Γ΄ και  Δ΄ έτος   σπουδών
(Οι φοιτητές του Β΄, Γ΄ και Δ΄ έτους σπουδών θα πρέπει να έχουν επιτύχει στα μισά τουλάχιστον των μαθημάτων που προβλέπονται στο    ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών των δύο προηγούμενων αντίστοιχων εξαμήνων ή του προηγούμενου έτους σπουδών)

-Δεν δικαιούνται του επιδόματος όσοι φοιτούν για την απόκτηση δεύτερου πτυχίου

-Δικαιούχοι του επιδόματος είναι Έλληνες υπήκοοι ή υπήκοοι άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης