Ορισμός τριμελούς εισηγητικής επιτροπής

Pin It

Το Εκλεκτορικό Σώμα  για την πλήρωση μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του  Επίκουρου Καθηγητή του Τομέα  Οργάνωσης Αθλητισμού, Σχολικής Φυσικής Αγωγής και Αναψυχής και στο γνωστικό αντικείμενο «Φυσική Αγωγή με έμφαση στους Ελληνικούς Παραδοσιακούς Χορούς»  στην συνεδρίασή του στις  13-12-2011 όρισε την Τριμελή Εισηγητική Επιτροπή ως εξής:

1. Ζωγράφου – Τζωρτζή Μαγδαληνή,  Καθηγήτρια του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Εθνικού και Καποδιστριακού  Πανεπιστημίου Αθηνών με γνωστικό αντικείμενο «Ελληνικός Παραδοσιακός Χορός-Εθνοχορολογία» (ΦΕΚ 341/23-5-2007 τ.Γ΄).
2. Σερμπέζη Βασίλειο, Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Δημοκριτείου  Πανεπιστημίου Θράκης με γνωστικό αντικείμενο «Ειδική Προπονησιολογία με ειδίκευση στη Μεθοδική Διδακτική του Ελληνικού Χορού» (ΦΕΚ 221/24-9-2002 τ.ΝΠΔΔ).
3. Γουλιμάρη Δημήτριο, Επίκουρο Καθηγητή του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου με γνωστικό αντικείμενο «Οργάνωση του Ελληνικού Παραδοσιακού Χορού» (ΦΕΚ  263/19-10-2005 τ.ΝΠΔΔ).