Προκήρυξη πλήρωση θέσης Καθηγητή

Pin It

Στο αριθ. 3160/21.12.2022 ΦΕΚ τ. ΤΡΙΤΟ δημοσιεύθηκε η προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) θέσης μέλους ΔΕΠ για τις ανάγκες Τμήματος του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και συγκεκριμένα:

Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Τομέας Προπονητικής

- Μία (1) θέση μέλους ΔΕΠ Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Αθλητική φυσιολογία - Μυϊκή Ενδυνάμωση».
ΑΔΑ: 9ΤΒΨ46ΨΖΥ1-ΥΓΖ
Κωδικός Ανάρτησης στο «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ 31528

Λήξη προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων: Τετάρτη 1 Μαρτίου 2023

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα απαραίτητα για την κρίση δικαιολογητικά, τα οποία αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης, στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr). Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από τη Γραμματεία του Τμήματος Επιστήμης Φυσικήc Ανωνής και Αθλητισμού: Πανεπιστημιούπολη, 69100 Κομοτηνή, τηλ. 25310 39621.