ΦΕΚ τροποποίησης της ΚΥΑ σχετικά με το Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα

Pin It

Για να δείτε το "ΦΕΚ Τροποποίησης της υπό στοιχεία 140832/Ζ1/25-8-2017 απόφασης των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών «Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για τη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος στους φοιτητές των Ιδρυμάτων της Ανώτατης Εκπαίδευσης» (Β’ 2993), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία 72647/Ζ1/10-5-2019 (Β’ 1688) όμοια", παρακαλώ κάντε κλικ εδώ (PDF: 130Kb).