Ανακοίνωση προκήρυξης πλήρωσης θέσης Καθηγητή

Pin It

Στο αριθ. 411/10.04.2020 ΦΕΚ τ. ΤΡΙΤΟ δημοσιεύθηκε η προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) θέσης μέλους ΔΕΠ για τις ανάγκες του Τμήματος Επιστήμης φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και συγκεκριμένα:

Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Τομέας Άσκησης και Υγείας

 Μία (1) θέση μέλους ΔΕΠ της βαθμίδας του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Εμβιομηχανική της κίνησης με έμφαση στις νευρολογικές παθήσεις».
ΑΔΑ: 6ΝΝΔ46ΨΖΥ1-44Δ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ 16020

Λήξη προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων: Δευτέρα 20 Ιουλίου 2020

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα απαραίτητα για την κρίση δικαιολογητικά, τα οποία αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης, στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr/). Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από την Γραμματεία, του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού: Πανεπιστημιούπολη, 69100 Κομοτηνή, τηλ. 2531039621.