Διαβίβαση της με αριθ. Δ1α/ΓΠ./οικ. 20021/21.03.2020 ΚΥΑ

Pin It

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 20021/21.03.2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄956) αναφορικά με την επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας μεταξύ άλλων και των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων για το χρονικό διάστημα από 21.03.2020 έως και 10.04.2020, προκειμένου να λάβετε γνώση. Επισημαίνεται ότι οποιαδήποτε σχετική ρύθμιση/οδηγία έχει ήδη εκδοθεί από το Πανεπιστήμιό μας, κατ' επιταγή παλαιότερης σχετικής ΚΥΑ, αναφορικά με τον τρόπο παροχής του εκπαιδευτικού και διοικητικού έργου, τον τρόπο διεξαγωγής των συνεδριάσεων των συλλογικών οργάνων διοίκησης και των διαφόρων επιτροπών των Τμημάτων και Σχολών καθώς και της λειτουργίας των διοικητικών υπηρεσιών του Δ.Π.Θ. παραμένει σε ισχύ για το ως άνω αναφερόμενο χρονικό διάστημα, δηλαδή από 21.03.2020 έως και 10.04.2020, εφόσον δεν ανακοινωθούν από τις αρμόδιες αρχές μέτρα τα οποία επιβάλλουν τη διαφοροποίησή τους.