Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη διδασκόντων του Π.Δ. 407/80

Pin It

Η Συνέλευση ταυ Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού στην αριθ. 526/21-01-2020 συνεδρίασή της αποφάσισε την πρόσληψη διδασκόντων του Π.Δ. 407/80 για τη διδασκαλία των παρακάτω μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020:

  • Ν148 «Εργαστήριο Αθλητικής Απόδοσης»
  • Ν162 «Σχεδιασμος της Προπόνησης με Αντιστάσεις»
  • Ν041 «Εισαγωγή στην Αντισφαίριση»
  • Ν090 «Εισαγωγή στη Σκοποβολή»
  • Ν149 «Διδακτική Μεθοδολογία»
  • Ν323 «Ο Χορός ως φυσική Δραστηριότητα»

Απαραίτητό τυπικό προσόν για την πρόσληψη του ως άνω προσωπικού είναι η κατοχή διδακτορικού διπλώματος σχετικού με το γνωστικό αντικείμενο των παραπάνω μαθημάτων. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος (Πανεπιστημιούπολη 69100 Κομοτηνή) το αργότερο μέχρι 10 Φεβρουαρίου 2020.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να συνοδεύονται από αντίγραφα τίτλων σπουδών των υποψηφίων, βιογραφικό σημείωμα και υπόμνημα για το εν γένει επιστημονικό ιούς έργο. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από ΑΕΙ του εξωτερικού θα πρέπει να φέρουν τις νόμιμες θεωρήσεις και να συνοδεύονται από επίσημες μεταφράσεις καθώς και από την απόφαση ισοτιμίας. Τα αντίγραφα των τίτλων σπουδών δεν απαιτούνται προκειμένου για υποψήφιους που υπηρετούν ήδη ως μέλη ΔΕΠ σε άλλα ελληνικά ΑΕΙ.

Για κάθε άλλη πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος (τηλ: 25310/39621),

Η Κοσμήτορας
Καθηγήτρια, Ελένη Δούδα