Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη διδακτικού & εκπαιδευτικού προσωπικού

Pin It

Η Συνέλευση του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού στην αριθ. 505/31.10.2018 συνεδρίασή της αποφάσισε την πρόσληψη διδακτικού-εκπαιδευτικού προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για τη διδασκαλία των παρακάτω μαθημάτων του χειμερινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019:

  • Ν119 «Νέες Τεχνολογίες στη Φυσική Αγωγή»
  • Ν135 «Εισαγωγή στον Παραδοσιακό Χορό»
  • Ν113 «Καλαθοσφαίριση»

Οι ανωτέρω θέσεις θα καλυφθούν υπό την προϋπόθεσης της ύπαρξης πιστώσεων.

Απαραίτητο τυπικό προσόν για την πρόσληψη του ως άνω προσωπικού είναι η κατοχή διδακτορικού διπλώματος σχετικού με το γνωστικό αντικείμενο του παραπάνω μαθήματος.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος (Πανεπιστημιούπολη 69100 Κομοτηνή) το αργότερο μέχρι 19 Νοεμβρίου 2018.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να συνοδεύονται από αντίγραφα τίτλων σπουδών των υποψηφίων, βιογραφικό σημείωμα και υπόμνημα για το εν γένει επιστημονικό τους έργο. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από ΑΕΙ του εξωτερικού, θα πρέπει να φέρουν τις νόμιμες θεωρήσεις και να συνοδεύονται από επίσημες μεταφράσεις καθώς και από την απόφαση ισοτιμίας. Τα αντίγραφα των τίτλων σπουδών δεν απαιτούνται προκειμένου για υποψηφίους που υπηρετούν ήδη ως μέλη ΔΕΠ σε άλλα ελληνικά ΑΕΙ.

Για κάθε άλλη πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος (τηλ: 25310/39621).

Κομοτηνή 09 Νοεμβρίου 2018
Η Κοσμήτορας
Καθηγήτρια Ελένη Δούδα