Χορήγηση στεγαστικού επιδόματος ακαδημαϊκού έτους 2017-2018

Σας ενημερώνουμε ότι έχει εκδοθεί η Εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για τη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος ακαδημαϊκού έτους 2017-2018 σε εφαρμογή της με αριθ. 140832/Ζ1/25-8-17 (Β΄ 2993) ΚΥΑ «Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για τη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος στους φοιτητές των Ιδρυμάτων της Ανώτατης Εκπαίδευσης» κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 10 του ν. 3220/2004, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει.

Με την ανωτέρω ΚΥΑ καταργήθηκαν οι ισχύουσες μέχρι τη δημοσίευσή της Υπουργικές Αποφάσεις και επήλθαν τροποποιήσεις τόσο στην διαδικασία υποβολής των αιτήσεων όσο και στα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Το μεγαλύτερο μέρος των δικαιολογητικών θα ελέγχεται μέσω αυτόματης διασύνδεσης ηλεκτρονικής εφαρμογής με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων από όπου αντλούνται τα σχετικά στοιχεία, σύμφωνα με την περίπτωση ιδ’ της παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 4174/2013 (Α΄ 170), όπως προστέθηκε με το άρθρο 60 του ν. 4415/2016 (Α΄ 159).

Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις που αφορούν στη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος για το ακαδημαϊκό έτος 2017-18 θα υποβάλλονται από την Δευτέρα 4 Ιουνίου 2018 έως και την Τρίτη 3 Ιουλίου 2018 μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων https://stegastiko.minedu.gov.gr, στην ειδική εφαρμογή για το στεγαστικό επίδομα. Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή της αίτησης είναι ο φοιτητής, για τον οποίο χορηγείται το επίδομα, να είναι Έλληνας υπήκοος ή υπήκοος άλλης χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να είναι κάτοχος Ακαδημαϊκής Ταυτότητας σε ισχύ και να είναι και κάτοχος Α.Φ.Μ. Διευκρινίζεται ότι η υπηκοότητα αφορά μόνο στο πρόσωπο του φοιτητή και όχι στων γονέων ή κηδεμόνων αυτού.

Σας εφιστούμε την προσοχή στην τήρηση της προθεσμίας, για να μην υπάρξει απώλεια του επιδόματος.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη σχετική εγκύκλιο και την ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 2993) (PDF: 1,29Mb), καθώς επίσης και στους αρμόδιους υπαλλήλους σε κάθε πόλη και συγκεκριμένα στους Προϊσταμένους των Τμημάτων:

  1. Προπτυχιακών Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας κα Ουρανία Πουφινά στην Κομοτηνή (τηλ. 2531039211),
  2. Ακαδημαϊκών Θεμάτων Ξάνθης κα Κυριακή Μπουραζάνη στην Ξάνθη (τηλ. 2541079028),
  3. Ακαδημαϊκών Θεμάτων Αλεξανδρούπολης κ. Πέγκο Μπουντζή στην Αλεξανδρούπολη (τηλ. 2551030973) και
  4. στον υπάλληλο της Διεύθυνσης Ακαδημαϊκών Θεμάτων κ. Στέργιο Κουρετσίδη στην Ορεστιάδα (τηλ. 2552041406).

Από τη Διεύθυνση Ακαδημαϊκών Θεμάτων