Προκήρυξη πλήρωσης μίας (1) θέσης Καθηγητή

Pin It

Στο αριθ. 611/27 Ιουνίου 2017 ΦΕΚ τ. ΤΡΙΤΟ δημοσιεύθηκε προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) θέσης Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Προπονησιολογία με έμφαση στην Κινητική Ανάπτυξη» (ΑΔΑ: ΩΟΗ746ΨΖΥ1-5ΣΖ, Κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΠΕΛΑ: ΑΡΡ2279), για τις ανάγκες του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ κατεβάστε το PDF αρχείο από εδώ.
Μέγεθος αρχείου: 49Kb.