Εκλογή για την πλήρωση μιας θέσης Καθηγητή της βαθμίδας του Αν. Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Φυσική Αγωγή με Έμφαση στους Ελληνικούς Παραδοσιακούς Χορούς»

Εκλογή για την πλήρωση μιας θέσης Καθηγητή της βαθμίδας του Αναπληρωτή Καθηγητή του Τομέα Οργάνωσης Αθλητισμού Σχολικής Φυσικής Αγωγής και Αναψυχής με γνωστικό αντικείμενο: «Φυσική Αγωγή με Έμφαση στους Ελληνικούς Παραδοσιακούς Χορούς»

ΦΕΚ προκήρυξης της θέσης: 935/30-9-2016 τ.Γ΄

ΑΔΑ: 7ΩΛ146ΨΖΥ1-72Ι

Κωδικός Ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: 00001571585

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΤΑΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: Αριθ συνεδρίασης Συνέλευσης Τμήματος: 479/14-12-2016 & Αριθ. συνεδρίασης Κοσμητείας: 26/19-12-2016

ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ: Ημερομηνία συνεδρίασης της ειδικής επταμελούς επιτροπής: 24-1-2017

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ της ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΤΑΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: 13-3-2017

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΚΛΕΓΕΝΤΟΣ: ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΟΝΤΩΝ: Πέντε (5)
ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΤΙΚΩΝ ΨΗΦΩΝ: Πέντε (5)