Εκλογή για την πλήρωση μιας θέσης Καθηγητή της βαθμίδας του Καθηγητή 1ης Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Εφαρμοσμένη Φυσιολογία της Άσκησης στην Υγεία και στον Αθλητισμό – Ρυθμική Γυμναστική»

Pin It

Εκλογή για την πλήρωση μιας θέσης Καθηγητή της βαθμίδας του Καθηγητή Πρώτης Βαθμίδας του Τομέα Προπονητικής με γνωστικό αντικείμενο: «Εφαρμοσμένη Φυσιολογία της Άσκησης στην Υγεία και στον Αθλητισμό – Ρυθμική Γυμναστική».

ΦΕΚ προκήρυξης της θέσης: 1684/15-12-2014 τ.Γ΄

ΑΔΑ: ΩΛ4046ΨΖΥ1-ΡΙΥ

Κωδικός Ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: 00000387650

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΤΑΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: Αριθ. συνεδρίασης Συνέλευσης Τμήματος: 462/1-4-2015 & Αριθ. συνεδρίασης Κοσμητείας: 11/2-4-2015

ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ: Ημερομηνία συνεδρίασης της ειδικής επταμελούς επιτροπής: 29-4-2015

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ της ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΤΑΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: 30-6-2015

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΚΛΕΓΕΝΤΟΣ: ΕΛΕΝΗ ΔΟΥΔΑ
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΟΝΤΩΝ: Πέντε (5)
ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΤΙΚΩΝ ΨΗΦΩΝ: Πέντε (5)