Εκλογή για την πλήρωση μιας θέσης Καθηγητή της βαθμίδας του Καθηγητή 1ης Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Ιστορία Φυσικής Αγωγής»

Εκλογή για την πλήρωση μιας θέσης Καθηγητή της βαθμίδας του Καθηγητή Πρώτης Βαθμίδας του Τομέα Οργάνωσης Σχολικής Φυσικής Αγωγής & Αναψυχής με γνωστικό αντικείμενο: «Ιστορία Φυσικής Αγωγής».

ΦΕΚ προκήρυξης της θέσης: 1821/31-12-2014 τ.Γ΄

ΑΔΑ: Ω53Α46ΨΖΥ1-Δ15

Κωδικός Ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: 00000399954

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΤΑΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: Αριθ. συνεδρίασης Συνέλευσης Τμήματος: 462/1-4-2015 & Αριθ. συνεδρίασης Κοσμητείας: 11/2-4-2015

ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ: Ημερομηνία συνεδρίασης της ειδικής επταμελούς επιτροπής: 29-4-2015

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ της ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΤΑΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: 30-6-2015

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΚΛΕΓΕΝΤΟΣ: ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΛΜΠΑΝΙΔΗΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΟΝΤΩΝ: Έξι (6)
ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΤΙΚΩΝ ΨΗΦΩΝ: Έξι (6)