Εκλογή για την πλήρωση μιας θέσης Καθηγητή της βαθμίδας του Καθηγητή 1ης Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Αποκατάσταση αθλητικών κακώσεων και παθήσεων»

Εκλογή για την πλήρωση μιας θέσης Καθηγητή της βαθμίδας του Καθηγητή Πρώτης Βαθμίδας του Τομέα Άσκησης και Υγείας με γνωστικό αντικείμενο: «Αποκατάσταση αθλητικών κακώσεων και παθήσεων».

ΦΕΚ προκήρυξης της θέσης: 729/6-6-2014 τ.Γ΄

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΤΑΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: Αριθ συνεδρίασης Συνέλευσης Τμήματος: 458/10-12-2014 & Αριθ. συνεδρίασης Κοσμητείας: 8/19-12-2014

ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ: Ημερομηνία συνεδρίασης της ειδικής επταμελούς επιτροπής: 16-2-2015

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ της ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΤΑΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: 25-5-2015

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΚΛΕΓΕΝΤΟΣ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΑΛΛΙΟΥ
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΟΝΤΩΝ: Πέντε (5)
ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΤΙΚΩΝ ΨΗΦΩΝ: Πέντε (5)