Επανεγγραφή φοιτητών που απώλεσαν τη φοιτητική ιδιότητα

Σύμφωνα με το άρθρο 33 του Ν. 4327/14-5-2015, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ με αριθ. 50/2015 “Το άρθρο 80 παρ. 9 περιπτώσεις α', β', γ' και ε' του N. 4009/2011 (Α΄ 195), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καταργείται αφότου ίσχυσε. Η φοιτητική ιδιότητα των υπαχθέντων στην καταργούμενη διάταξη θεωρείται ως μηδέποτε απολεσθείσα και όλες οι πράξεις που έχουν εκδοθεί με βάση αυτή θεωρούνται ως μηδέποτε εκδοθείσες”.