Εκλογή για την πλήρωση μιας θέσης Καθηγητή της βαθμίδας του Καθηγητή 1ης Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Μεθοδική Διδακτική στη Φυσική Αγωγή με Έμφαση στη Στοιχειώδη Εκπαίδευση»

Εκλογή για την πλήρωση μιας θέσης Καθηγητή της βαθμίδας του Καθηγητή Πρώτης Βαθμίδας του Τομέα Οργάνωσης Αθλητισμού Σχολικής Φυσικής Αγωγής και Αναψυχής με γνωστικό αντικείμενο: «Μεθοδική Διδακτική στη Φυσική Αγωγή με Έμφαση στη Στοιχειώδη Εκπαίδευση»

ΦΕΚ προκήρυξης της θέσης: 728/6-6-2014 τ.Γ΄

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΤΑΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: Αριθ συνεδρίασης Συνέλευσης Τμήματος: 457/19-11-2014 & Αριθ. συνεδρίασης Κοσμητείας: 7/27-11-2014

ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ: Ημερομηνία συνεδρίασης της ειδικής επταμελούς επιτροπής: 29-1-2015

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ της ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΤΑΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: 30-4-2015

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΚΛΕΓΕΝΤΟΣ: ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΕΡΡΗ
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΟΝΤΩΝ: Έξι (6)
ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΤΙΚΩΝ ΨΗΦΩΝ: Έξι (6)