Σκοπός & Αποστολή

Pin It

02C07236Το Εργαστήριο Φυσικής Αγωγής και Άθλησης ιδρύθηκε με σκοπό να εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες του Τμήματος σε θέματα συναφή με την αθλητική επιστήμη και οι δραστηριότητές του καθορίζονται από τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του. Γενικότερα, το Εργαστήριο Φυσικής Αγωγής και Άθλησης έχει ως αποστολή:

  • Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού καθώς και άλλων Τμημάτων του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης σε θέματα που εμπίπτουν στα γνωστικά αντικείμενα του εργαστηρίου.
  • Την υποστήριξη ερευνητικών δραστηριοτήτων των άλλων εργαστηρίων του ιδρύματος, την επιδίωξη συνεργασίας στον τομέα της έρευνας και την ανταλλαγή εμπειριών με μέλη Δ.Ε.Π. άλλων συγγενών Τμημάτων του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, των Α.Ε.Ι. της χώρας καθώς και πανεπιστημιακών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
  • Τη συνεργασία κάθε μορφής με συναφή κέντρα ερευνών και ακαδημαϊκά ιδρύματα, ελληνικά και ξένα, καθώς και με κρατικούς φορείς ή διεθνείς οργανισμούς.
  • Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων.
  • Την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων.
  • Την πρόσκληση ελλήνων και ξένων αναγνωρισμένων επιστημόνων που ενισχύουν την επιστημονική πρόοδο του εργαστηρίου.
  • Την παροχή πληροφοριών στο κοινωνικό σύνολο με τη μορφή σεμιναρίων ή προγραμματισμένων σε ετήσια βάση διαλέξεων συναφών προς τα επιστημονικά ενδιαφέροντα του εργαστηρίου.