Κατεύθυνση Κινητικής Απόδοσης & Φυσικής Αγωγής

Pin It

traininglabΟ βασικός στόχος της Κατεύθυνσης Κινητικής Απόδοσης & Φυσικής Αγωγής είναι:
- Η εξοικείωση των φοιτητών με την ερευνητική διαδικασία και τη χρήση των εργαστηριακών οργάνων που στοχεύουν στη μελέτη της Ανθρώπινης Συμπεριφοράς της Κινητικής Μάθησης και Απόδοσης.
- Η μάθηση βασικών εννοιών που αφορούν την απόκτηση κινητικών δεξιοτήτων μέσω πειραμάτων και η εξοικείωση των φοιτητών με ένα μεγάλο εύρος ερευνητικών σχεδιασμών και προβλημάτων.
- Η κατανόηση διαφόρων τεχνικών μέτρησης που χρησιμοποιούνται για το διαχωρισμό των προσωρινών αλλαγών κατά την εξάσκηση και των σχετικά μόνιμων αλλαγών στη μάθηση.
- Η διεξαγωγή ερευνών που σχετίζονται με την ανάπτυξη και βελτίωση γνωστικών, αντιληπτικών και κινητικών ικανοτήτων καθώς και με την εφαρμογή διαφορετικών μεθόδων διδασκαλίας και εξάσκησης.
- Η διεξαγωγή ερευνών που σχετίζονται με τα μοντέλα που αφορούν την αποτελεσματική διδασκαλία της φυσικής αγωγής, την αποτελεσματικότητα του διδάσκοντα και την καταλληλότητα του περιεχομένου προς διδασκαλία.
- Η απόκτηση εμπειρίας στη χρήση ψυχολογικών δεξιοτήτων στον αθλητισμό και στην εφαρμογή των κατάλληλων εργαλείων και μεθόδων μέτρησης τους.