Η υπηρεσία Ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης - EClass επανήλθε σε λειτουργία

Η υπηρεσία Ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης - EClass επανήλθε σε λειτουργία.
Το τεχνικό πρόβλημα που είχε προκύψει αντιμετωπίστηκε με επιτυχία.