Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη διδασκόντων του Π.Δ. 407/80

Η Συνέλευση ταυ Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού στην αριθ. 521/24-09-2019 συνεδρίασή της αποφάσισε την πρόσληψη διδασκόντων του Π.Δ. 407/80 για τη διδασκαλία των παρακάτω μαθημάτων του χειμερινού εξάμηνά του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020:

  • Ν119 «Νέες Τεχνολογίες στη Φυσική Αγωγή»
  • Ν135 «Εισαγωγή στον Παραδοσιακό Χορό»
  • Ν137 «Φυσική Αγωγή στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση»
  • Ν153 «Διδακτική της Τεχνικής των Ασκήσεων με βάρη»
  • N441 «Απόκτηση βασικών Ικανοτήτων-Βασικά Κτυπήματα (ειδικότητα Αντισφαίριση)

Απαραίτητό τυπικό προσόν για την πρόσληψη του ως άνω προσωπικού είναι η κατοχή διδακτορικού διπλώματος σχετικού με το γνωστικό αντικείμενο των παραπάνω μαθημάτων. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος (Πανεπιστημιούπολη 69100 Κομοτηνή) το αργότερο μέχρι 10 Οκτωβρίου 2019.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να συνοδεύονται από αντίγραφα τίτλων σπουδών των υποψηφίων, βιογραφικό σημείωμα και υπόμνημα για το εν γένει επιστημονικό ιούς έργο. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από ΑΕΙ του εξωτερικού θα πρέπει να φέρουν τις νόμιμες θεωρήσεις και να συνοδεύονται από επίσημες μεταφράσεις καθώς και από την απόφαση ισοτιμίας. Τα αντίγραφα των τίτλων σπουδών δεν απαιτούνται προκειμένου για υποψήφιους που υπηρετούν ήδη ως μέλη ΔΕΠ σε άλλα ελληνικά ΑΕΙ.

Για κάθε άλλη πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος (τηλ: 25310/39621),

Η Κοσμήτορας
Καθηγήτρια, Ελένη Δούδα