Εκλογή για την πλήρωση μιας θέσης Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Προπονησιολογία με Έμφαση στην Κινητική Ανάπτυξη»

Εκλογή για την πλήρωση μιας θέσης Καθηγητή πρώτης βαθμίδας του τομέα προπονητικής με γνωστικό αντικείμενο: «Προπονησιολογία με Έμφαση στην Κινητική Ανάπτυξη»

ΦΕΚ προκήρυξης της θέσης: 611/27.06.2017
ΑΔΑ: ΩΟΗ746ΨΖΥ1-5ΣΖ
Κωδικός Ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ2279

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ: Αριθ. συνεδρίασης Συνέλευσης 488/25.09.2017
ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: Ημερομηνία συνεδρίασης εκλεκτορικού σώματος: 30.10.2017
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ & ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: 23.01.2018

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΚΛΕΓΕΝΤΟΣ: ΚΑΜΠΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΟΝΤΩΝ: Έντεκα (11)
ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΤΙΚΩΝ ΨΗΦΩΝ: Έντεκα (11)