Εκλογή για την πλήρωση μιας θέσης Καθηγητή της βαθμίδας του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Εργοφυσιολογία στην Αναπτυξιακή Ηλικία»

Εκλογή για την πλήρωση μιας (1) θέσης Καθηγητή της βαθμίδας του Επίκουρου Καθηγητή του τομέα Προπονητικής με γνωστικό αντικείμενο «Εργοφυσιολογία στην Αναπτυξιακή Ηλικία»

ΦΕΚ προκήρυξης της θέσης: 993/10.10.2016 τ.Γ΄ & 1377/30.12.2016 τ.Γ΄ (τροποποίηση)
ΑΔΑ: 7Θ1546ΨΖΥ1-ΟΤ7
Κωδικός Ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: π.κ. 00001673929, ν.κ. ΑΡΡ230

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ: Αριθ. συνεδρίασης Γ.Σ.Ε.Σ.: 1/04.04.2017
ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: Ημερομηνία συνεδρίασης εκλεκτορικού σώματος: 02/05/2017
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ & ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: 28/06/2017

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΚΛΕΓΕΝΤΟΣ: ΑΥΛΩΝΙΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΟΝΤΩΝ: Δεκατρείς (13)
ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΤΙΚΩΝ ΨΗΦΩΝ: Δεκατρείς (13)