Εκλογή για τη μονιμοποίηση του κ. Βερναδάκη Νικόλαου στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Εφαρμογές Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνίας στη Φυσική Αγωγή»

Εκλογή για τη μονιμοποίηση του κ. Βερναδάκη Νικόλαου στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή του Τομέα Οργάνωσης Αθλητισμού, Σχολικής Φυσικής Αγωγής και Αναψυχής με γνωστικό αντικείμενο: «Εφαρμογές Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνίας στη Φυσική Αγωγή».

Ορισμός Εκλεκτορικού Σώματος: Συνεδρίαση Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης αριθ. 198/1-11-2016

Ορισμός Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής: Ορίστηκε στις 30-11-2016 (1η Συνεδρίαση Εκλεκτορικού Σώματος)

Εισηγητική Έκθεση: Κατατέθηκε στις 22-12-2016

Συνεδρίαση Εκλεκτορικού Σώματος: 13-2-2017

Ονοματεπωνυμο Εκλεγέντος: Νικόλαος Βερναδάκης
Συνολικός Αριθμός Παρόντων: Έντεκα (11)
Σύνολο Θετικών Ψήφων: Έντεκα (11)