Δικαιολογητικά για τον έλεγχο και την επικαιροποίηση των ηλεκτρονικών αιτήσεων εγγραφών των πρωτοετών φοιτητών/Διαδικασία χορήγησης κωδικών πρόσβασης

Το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης καλεί τους πρωτοετείς φοιτητές να καταθέσουν μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2016 στη Γραμματεία του Τμήματος (είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικώς) τα παρακάτω δικαιολογητικά για τον έλεγχο και επικαιροποίηση των στοιχείων των ηλεκτρονικών αιτήσεων εγγραφής τους:

  • Φωτοαντίγραφο της ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής
  • Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας
  • Τον προσωπικό αριθμό ΑΜΚΑ
  • 2 φωτογραφίες

Διαδικασία χορήγησης κωδικών σε πρωτοετείς φοιτητές

Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου και της ταυτοποίησης των στοιχείων τους οι φοιτητές θα μπορούν να παραλάβουν τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης από τη Γραμματεία του Τμήματος.

Για την παραλαβή των κωδικών απαιτείται η αυτοπρόσωπη παρουσία του φοιτητή και μόνο για εξαιρετικούς λόγους ο φοιτητής μπορεί να απευθυνθεί στο ΚΕΠ του τόπου κατοικίας του, υποβάλλοντας θεωρημένη (για τη γνησιότητα της υπογραφής του) αίτηση προς τη Γραμματεία του Τμήματος μαζί με επικυρωμένο αντίγραφο της ταυτότητάς του.

Όσοι φοιτητές δεν συμπλήρωσαν το Ατομικό Στατιστικό Δελτίο Φοιτητή ΣΕ-11 κατά τη διαδικασία της ηλεκτρονικής εγγραφής τους θα πρέπει να προσέλθουν στη Γραμματεία του Τμήματος για τη συμπλήρωσή του σε έντυπη μορφή.