Κατεύθυνση Φυσικής Δραστηριότητας & Κινητικής Απόδοσης

traininglabΟ βασικός στόχος του τομέα της Φυσικής Αγωγής και της Κινητικής Μάθησης είναι:
- Η εξοικείωση των φοιτητών με την ερευνητική διαδικασία και τη χρήση των εργαστηριακών οργάνων που στοχεύουν στη μελέτη της Ανθρώπινης Συμπεριφοράς της Κινητικής Μάθησης και Απόδοσης.
- Η μάθηση βασικών εννοιών που αφορούν την απόκτηση κινητικών δεξιοτήτων μέσω πειραμάτων και η εξοικείωση των φοιτητών με ένα μεγάλο εύρος ερευνητικών σχεδιασμών και προβλημάτων.
- Η κατανόηση διαφόρων τεχνικών μέτρησης που χρησιμοποιούνται για το διαχωρισμό των προσωρινών αλλαγών κατά την εξάσκηση και των σχετικά μόνιμων αλλαγών στη μάθηση.
- Η διεξαγωγή ερευνών που σχετίζονται με την ανάπτυξη και βελτίωση γνωστικών, αντιληπτικών και κινητικών ικανοτήτων καθώς και με την εφαρμογή διαφορετικών μεθόδων διδασκαλίας και εξάσκησης.
- Η διεξαγωγή ερευνών που σχετίζονται με τα μοντέλα που αφορούν την αποτελεσματική διδασκαλία της φυσικής αγωγής, την αποτελεσματικότητα του διδάσκοντα και την καταλληλότητα του περιεχομένου προς διδασκαλία.
- Η απόκτηση εμπειρίας στη χρήση ψυχολογικών δεξιοτήτων στον αθλητισμό και στην εφαρμογή των κατάλληλων εργαλείων και μεθόδων μέτρησης τους.

Αντιπροσωπευτικές δημοσιεύσεις

  1. Derri V., Kioumourtzoglou E., Petraki Ch., Aggelousis N., & Papadimitriou K. (2004). Relation between parent child physical activity. Research Quarterly for Exercise and Sport, 19, 631-642.
  2. Michalopoulos M., Zisi V., Malliou P. & Godolias G. (2004). Habitual Activity, Muscular strength & Motor Abilities and of the Elderly. Journal of Human Movient Studies, 46 519-530.
  3. Kioumourtzoglou E. (2003). Preparing Faculty in Greece, Quest, 95-99.
  4. Zetou E., Tzetzis, G. Vernadakis N. & Kioumourtzoglou, E. (2002). Modeling in Learning two Volleyball Skills. Perceptual and Motor Skills, 94, 1131-1142.
  5. Kioumourtzoglou, E., Kourtessis, T., Michalopoulou, M., & Derri, V. (1997). Expertise in water-polo. Journal of Human Movient Studies, 33, 205-228.
  6. Kourtessis T., Tzetzis G., Kioumourtzoglou E., & Mavromatis G. (2001). The effects of an intensive recreation program on children with movient difficulties. New Zealand Journal of Disability Studies. 9, 120-139.
  7. Kioumourtzoglou E., Michalopoulou M., Tzetzis G., Kourtessis T. (2000). Ability profile of elite volleyball player. Perceptual and Motor Skills, 90, 757-770.
  8. Kioumourtzoglou E., Kourtesis T., Michalopoulos M., Derri V. (1998). Differences in several perceptual abilities between experts and novices in basketball, volleyball and water-polo, Perceptual and Motor Skills, 86, 899-912.