Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη διδασκόντων σύμφωνα με το Π.Δ. 407/80

Pin It
Η Συνέλευση του Τμήματος στην αριθ. 438/4-2-2013 συνεδρίασή της αποφάσισε να καλύψει τη διδασκαλία των παρακάτω μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2012-2013 με διδάσκοντες οι οποίοι θα προσληφθούν με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ. 407/80

- Φυσική Αγωγή στην Προσχολική Ηλικία (Ν124)
- Εισαγωγή στους Ευρωπαϊκούς και Λατινοαμερικάνικους Χορούς (085)
- Μαζική Άθληση (504)
- Αθλητική Ψυχαγωγία και Αναψυχή (Ν044)
- Εργασιακός Αθλητισμός-Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ (263)
- Τεχνική Προετοιμασία και Κανονισμοί (Ρυθμικής) (437)
- Σχεδιασμός Ομαδικών Προγραμμάτων (Ρυθμικής) (439)
- Φυσιολογία (Ν117)
- Άσκηση με Αντιστάσεις (161)
- Εργαστήριο Αθλητικής Απόδοσης (148)
- Προπονητική (Ν147)
- Ειδικές Παθήσεις και Άσκηση (549)
- Διαγνωστικά και Θεραπευτικά μέσα στην αποκατάσταση (334)
- Ειδικά Θέματα Τακτικής (Ποδοσφαίρου)(412)
- Ειδικά Θέματα Ποδοσφαίρου (Αξιολόγηση, Διατροφή-Εργογόνα, Γυναικείο Ποδόσφαιρο) (412)

Απαραίτητο τυπικό προσόν για την πρόσληψη των παραπάνω διδασκόντων είναι η κατοχή διδακτορικού διπλώματος σχετικού με το γνωστικό αντικείμενο των παραπάνω μαθημάτων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος (Πανεπιστημιούπολη 69100 Κομοτηνή) το αργότερο μέχρι 18 Φεβρουαρίου 2013.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να συνοδεύονται από αντίγραφα τίτλων σπουδών των υποψηφίων, βιογραφικό σημείωμα και υπόμνημα για το εν γένει επιστημονικό τους έργο.

Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από ΑΕΙ του εξωτερικού, θα πρέπει να φέρουν τις νόμιμες θεωρήσεις και να συνοδεύονται από επίσημες μεταφράσεις καθώς και από την απόφαση ισοτιμίας. Τα αντίγραφα των τίτλων σπουδών δεν απαιτούνται προκειμένου για υποψηφίους που υπηρετούν ήδη ως μέλη ΔΕΠ σε άλλα ελληνικά ΑΕΙ.

Για κάθε άλλη πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος (τηλ: 25310/39621)

Κομοτηνή 6 Φεβρουαρίου 2013
Η Πρόεδρος

Καθηγήτρια, Μαρία Μιχαλοπούλου