Στεγαστικό φοιτητικό επίδομα

Ανακοινώνεται ότι οι φοιτητές που δικαιούνται τη λήψη φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος μπορούν να υποβάλλουν στη Γραμματεία του Τμήματος αίτηση για την έκδοση του απαιτούμενου πιστοποιητικού από 14-1-2013.

-Το πιστοποιητικό εκδίδεται κατά το πρώτο τρίμηνο του ημερολογιακού έτους 2013.

-Χορηγείται στους φοιτητές που φοιτούν στο Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ έτος σπουδών

(Οι φοιτητές του Β΄, Γ΄ και Δ΄ έτους σπουδών θα πρέπει να έχουν επιτύχει στα μισά τουλάχιστον των μαθημάτων που προβλέπονται στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών των δύο προηγούμενων αντίστοιχων εξαμήνων ή του προηγούμενου έτους σπουδών)

-Δεν δικαιούνται του επιδόματος όσοι φοιτούν για την απόκτηση δεύτερου πτυχίου

-Δικαιούχοι του επιδόματος είναι Έλληνες υπήκοοι ή υπήκοοι άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.