Στεγαστικό φοιτητικό επίδομα

Pin It
Ανακοινώνεται ότι οι φοιτητές που δικαιούνται τη λήψη φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος μπορούν να υποβάλλουν στη Γραμματεία του Τμήματος αίτηση για την έκδοση του απαιτούμενου πιστοποιητικού από 14-1-2013.

-Το πιστοποιητικό εκδίδεται κατά το πρώτο τρίμηνο του ημερολογιακού έτους 2013.

-Χορηγείται στους φοιτητές που φοιτούν στο Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ έτος σπουδών

(Οι φοιτητές του Β΄, Γ΄ και Δ΄ έτους σπουδών θα πρέπει να έχουν επιτύχει στα μισά τουλάχιστον των μαθημάτων που προβλέπονται στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών των δύο προηγούμενων αντίστοιχων εξαμήνων ή του προηγούμενου έτους σπουδών)

-Δεν δικαιούνται του επιδόματος όσοι φοιτούν για την απόκτηση δεύτερου πτυχίου

-Δικαιούχοι του επιδόματος είναι Έλληνες υπήκοοι ή υπήκοοι άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.