Ακαδημαϊκές ανταλλαγές

pe0035098Ένας από τους κυρίους στόχους όλης της Πανεπιστημιακής Κοινότητας είναι η ουσιαστική επικοινωνία μεταξύ φοιτητών των διαφόρων Α.Ε.Ι. Η γνώση των διαφόρων συστημάτων σπουδών μέσα από τη φοίτηση σε αυτά και η συνεργασία σε πραγματικά φοιτητικά προβλήματα, ολοκληρώνονται με τις κοινές εμπειρίες ζωής και δράσης. Γι’ αυτό, ακολουθώντας το παράδειγμα ανταλλαγών σε επίπεδο Καθηγητών και γενικά διδακτικού προσωπικού, οργανώθηκαν και λειτουργούν οι ανταλλαγές μεταξύ φοιτητών των διαφόρων ΑΕΙ. Οι σχέσεις μεταξύ διαφόρων ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων συστηματοποιούνται και πολλαπλασιάζονται με τα ευρωπαϊκά και τα διεθνή Προγράμματα Ανταλλαγής Φοιτητών. Τα κυριότερα απ’ αυτά τα Προγράμματα Ανταλλαγής Φοιτητών αφορούν στη μετάβαση φοιτητών σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα, πλην της Ελλάδας, για χρονικό διάστημα που κυμαίνεται από τρεις μήνες έως και ένα ακαδημαϊκό έτος. Κατά τη διάρκεια παραμονής τους στο εξωτερικό οι φοιτητές οφείλουν να παρακολουθήσουν μαθήματα αντίστοιχα με αυτά του κανονικού εξαμήνου τους και να εξετασθούν επιτυχώς σε αυτά, ώστε να αναγνωρισθούν μετά την επιστροφή τους. Παράλληλα δίδεται και η δυνατότητα εκπόνησης διπλωματικής εργασίας στο εξωτερικό, αφού έχει προηγηθεί συνεννόηση με τον αρμόδιο επιβλέποντα Καθηγητή του οικείου Τμήματος.