Διαδικασία υποστήριξης της Διδακτορικής Διατριβής

Pin It

Σε διάστημα ενός μηνός από την ημερομηνία υποβολής της διατριβής στη Γραμματεία από τον υποψήφιο διδάκτορα, ο Επιβλέπων συγκαλεί με ειδική πρόσκληση επταμελή εξεταστική επιτροπή σε καθορισμένο τόπο και χρόνο, κατά τον οποίο ο υποψήφιος διδάκτωρ υποστηρίζει δημόσια την διατριβή του ενώπιον της. Η ημερομηνία, η ώρα και το τόπος γνωστοποιούνται στην Γραμματεία, η οποία μεριμνά για την έκδοση της σχετικής δημόσιας ανακοίνωσης.