Συμβατικές υποχρεώσεις φοίτησης για τον υποψήφιο διδάκτορα

Pin It

I. Η ετήσια έκθεση προόδου

Στο τέλος κάθε ακαδημαϊκού έτους φοίτησης, ο υποψήφιος διδάκτωρ σε συνεργασία με τον κύριο επιβλέποντα της διατριβής υποχρεούται να προετοιμάζει και να υποβάλλει την ετήσια έκθεση προόδου. Η έκθεση προσυπογράφεται από την τριμελή συμβουλευτική επιτροπή (άρθρο 9 παρ. 3 εδ. στ του ν 3685/2008- ΦΕΚ 148 Α΄).

II. Φυσική παρουσία στο Τμήμα
Ο υποψήφιος διδάκτωρ υποχρεούται για ένα τουλάχιστον εξάμηνο να έχει σε εβδομαδιαία βάση φυσική παρουσία στο ΤΕΦΑΑ και να συνεπικουρεί τον κύριο επιβλέποντα της διδακτορικής διατριβής στο ακαδημαϊκό του έργο. Οι ακριβείς υποχρεώσεις του ορίζονται από τον κύριο επιβλέποντα της διδακτορικής διατριβής. (άρθρο 9 παρ. 3 εδ. δ του ν 3685/2008)

III. Εμπλοκή με ακαδημαϊκές δράσεις
Καθ’ όλη την διάρκεια της εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής, ο υποψήφιος διδάκτωρ έχει την υποχρέωση να απασχολείται μερικώς σε εργαστηριακές, ερευνητικές, φροντιστηριακές, διδακτικές και άλλες ακαδημαϊκές δραστηριότητες του Τμήματος που: α) σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με το πεδίο της διδακτορικής του διατριβής και β) συμβάλλουν στη γενικότερη ακαδημαϊκή του ανάπτυξη. Οι υποχρεώσεις αυτές ορίζονται από τον κύριο επιβλέποντα της διδακτορικής διατριβής.