Η διδακτορική διατριβή

Pin It

I. Τι είναι κατά το νόμο η διδακτορική διατριβή

Η διδακτορική διατριβή πρέπει να είναι πρωτότυπη και να προάγει τη γνώση σε μια συγκεκριμένη γνωστική περιοχή. Σύμφωνα με το άρθρο 17 του Π.Δ. 380/89, το Διδακτορικό Δίπλωμα είναι δημόσιο έγγραφο, απονέμεται δε σε ένα από τα γνωστικά αντικείμενα του οικείου Τμήματος στο οποίο διεξάγεται το σχετικό πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών. Η διαδικασία απονομής διδακτορικών τίτλων διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 3685/08.

II. Πνευματικά δικαιώματα της διδακτορικής διατριβής
Τα πνευματικά δικαιώματα της διδακτορικής διατριβής, μετά την αποπεράτωσή της (με εξαίρεση το δικαίωμα της οικονομικής εκμετάλλευσης του έργου το οποίο παραμένει στον υποψήφιο διδάκτορα) ανήκουν ταυτόχρονα στον συγγραφέα και στο ΤΕΦΑΑ ΔΠΘ. Η διαχείριση των δεδομένων ανήκει από κοινού στον υποψήφιο διδάκτορα και στον/στην πρώτο επιβλέποντα καθηγητή της διδακτορικής διατριβής ο οποίος εκπροσωπεί το ΤΕΦΑΑ του ΔΠΘ και καθορίζεται από την Υπεύθυνη Δήλωση και το σχετικό συμφωνητικό που συνυπογράφεται.

III. Δημοσίευση δεδομένων της διατριβής
Οποιαδήποτε επιστημονική δημοσίευση ή ανακοίνωση (αναρτημένη ή προφορική), ή αναφορά από το υλικό/δεδομένα της διατριβής γίνεται με συγγραφείς τον υποψήφιο διδάκτορα και τον κύριο επιβλέποντα (ή και μέλους –ών της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής, ανάλογα με τη συμβολή τους στην έρευνα ή στην συγγραφή των ερευνητικών εργασιών). Η σειρά των ονομάτων στις επιστημονικές δημοσιεύσεις ή επιστημονικές ανακοινώσεις αποφασίζεται από κοινού από τον υποψήφιο διδάκτορα και τον κύριο επιβλέποντα της διατριβής, πριν αρχίσει ή κατά τη διάρκεια εκπόνησης της διατριβής. Η απόφαση αυτή πιστοποιείται εγγράφως μεταξύ του υποψήφιου διδάκτορα και του κύριου επιβλέποντα.
Μέρος των συμβατικών υποχρεώσεων για την απόκτηση του διδακτορικού τίτλου αποτελεί η δημοσίευση της διδακτορικής διατριβής. Ο υποψήφιος διδάκτωρ για να πάρει τον τίτλο του πρέπει να έχει τις παρακάτω αναφερόμενες δημοσιεύσεις και ανακοινώσεις που να προέρχονται από τη διδακτορική του διατριβή και συγκεκριμένα: α) Μία (1) δημοσιευμένη επιστημονική εργασία σε επιστημονικό περιοδικό της ημεδαπής και μία (1) δημοσιευμένη επιστημονική εργασία σε επιστημονικό περιοδικό της αλλοδαπής ή εναλλακτικά δύο (2) επιστημονικές δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά της αλλοδαπής και β) Τρεις (3) ανακοινώσεις (προφορικές ή/και αναρτημένες) σε επιστημονικά συνέδρια με διεθνή συμμετοχή (όχι πάνω από δύο στο ίδιο συνέδριο) της ημεδαπής ή/και αλλοδαπής.

IV. Έκταση της διατριβής
Η έκταση της διατριβής είναι το πολύ 80.000 λέξεις, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται στον αριθμό αυτό τα παραρτήματα.

V. Δομή και αρχές συγγραφής της διατριβής
Για τη συγγραφή της διατριβής πρέπει να ακολουθούνται πιστά οι οδηγίες που αναγράφονται στον «Οδηγό Εκπόνησης Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Διατριβών» του ΤΕΦΑΑ ΔΠΘ. Για να διασφαλισθεί η ομοιομορφία των διατριβών γίνεται ο σχετικός έλεγχος από εντεταλμένα άτομα, πριν την κατάθεση των τελικών αντιτύπων. Η απόλυτη συνέπεια με τις οδηγίες είναι αναγκαία διότι αυτό ελέγχεται και απαιτείται πριν την τελική βαθμολόγηση και αποδοχή της διατριβής. Ο επιβλέπων καθηγητής αφού ελέγξει προσεκτικά το τελικό αντίτυπο της διατριβής, το υποβάλει σε έντυπη μορφή για τον τελικό έλεγχο μορφής στα εντεταλμένα άτομα.

VI. Γλώσσα της διατριβής
Η γλώσσα συγγραφής της διδακτορικής διατριβής ορίζεται με απόφαση της ΓΣΕΣ (άρθρο 9 παρ. 4 εδ. γ του ν 3685/2008- ΦΕΚ 148 Α΄). Στην περίπτωση της συγγραφής σε άλλη γλώσσα εκτός της ελληνικής, ο υποψήφιος θα πρέπει να επισυνάπτει επιπλέον εκτεταμένη περίληψη της διατριβής του και στην ελληνική γλώσσα.

Τα βήματα από την έναρξη μέχρι της αποπεράτωση της Διδακτορικής Διατριβής
Βήμα 1ο: Παρουσίαση του ερευνητικού σχεδιασμού (1η Παρουσίαση). Στους 6-9 μήνες από τον ορισμό της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής ο υποψήφιος διδάκτωρ πρέπει να πραγματοποιήσει την παρουσίαση της ερευνητικής πρότασης στην τριμελή συμβουλευτική επιτροπή. Αυτή η παρουσίαση είναι ανοιχτή στο κοινό και πραγματοποιείται αμέσως μετά το τέλος του ερευνητικού σχεδιασμού και πριν την έναρξη συλλογής των δεδομένων. Πριν την παρουσίαση αυτή θα πρέπει ο υποψήφιος διδάκτορας να έχει καταθέσει πλήρη ερευνητική πρόταση που απαρτίζεται από τα εξής μέρη:

α) Τίτλο,
β) Εισαγωγή,
γ) Σκοπό,
δ) Λειτουργικούς ορισμούς,
ε) Περιορισμούς - οριοθετήσεις,
στ) Ερευνητικές και στατιστικές υποθέσεις,
ζ) Συνοπτική βιβλιογραφική ανασκόπηση της περιοχής έρευνας,
η) Συνοπτική παρουσίαση της μεθοδολογίας,
θ) Σχετική βιβλιογραφία.
(βλ. Οδηγίες Παρουσίασης και συγγραφής της Ερευνητικής Πρότασης)

Βήμα 2ο: Ετήσιες εκθέσεις προόδου
Η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή, σε συνεργασία με τον υποψήφιο διδάκτορα, υποβάλλει την ετήσια έκθεση προόδου στην ΓΣΕΣ στο τέλος κάθε χρόνου (το έτος ορίζεται με χρονική αφετηρία την αποδοχή της υποψηφιότητας από την ΓΣΕΣ και τον ορισμό της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής) σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 3 εδ. στ του ν 3685/2008- ΦΕΚ 148 Α΄. Η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή ελέγχει την επιστημονική προετοιμασία και πρόοδο του υποψηφίου (και σε προφορική ετήσια εξέταση αν κρίνει σκόπιμο), παρακολουθεί τη βιβλιογραφία που προστέθηκε από τα μαθήματα που τυχόν παρακολούθησε ο υποψήφιος, την πορεία της Μαθητείας και τέλος το περιεχόμενο της διατριβής και την εξέλιξή της και εισηγείται στην ΓΣΕΣ του Τμήματος την συνέχιση ή την διακοπή της εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής.

Βήμα 3ο Ορισμός επταμελούς εξεταστικής επιτροπής – Τελική υποστήριξη.
Η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή που είναι αρμόδια για την καθοδήγηση και επίβλεψη του υποψηφίου διδάκτορα αιτείται εγγράφως στη ΓΣΕΣ τον ορισμό της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής για την τελική αξιολόγηση και κρίση της διατριβής, μόλις ο υποψήφιος διδάκτωρ: α) ολοκληρώσει τη συγγραφή της διατριβής και β) εκπληρώσει με επιτυχία τις παρακάτω υποχρεώσεις φοίτησης:

1. Δύο υποχρεωτικά μαθήματα (Προχωρημένη Στατιστική & Στατιστικές αναλύσεις μέσω στατιστικών λογισμικών - προηγούμενη ονομασία του μαθήματος: Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές).
2. Δύο μαθήματα επιλογής (Επιλογή Ι και ΙΙ).
3. Μία ανεξάρτητη μελέτη (Επιλογή ΙΙΙ).
4. Μαθητεία.
5. Μία δημοσίευση σε επιστημονικό περιοδικό της ημεδαπής.
6. Μία δημοσίευση σε επιστημονικό περιοδικό της αλλοδαπής.
7. Τρεις ανακοινώσεις σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια (όχι πάνω από δύο στο ίδιο συνέδριο).

Σημαντική Παρατήρηση: Στις παραπάνω ανακοινώσεις και δημοσιεύσεις ο υποψήφιος πρέπει να είναι 1ος ή 2ος συγγραφέας. Οριστική αποδοχή του άρθρου σημαίνει βεβαίωση δημοσίευσης χωρίς παρατηρήσεις και διορθώσεις. Αν υπάρξει επιστολή από την διεύθυνση του περιοδικού ότι το άρθρο γίνεται δεκτό με παρατηρήσεις, θα πρέπει να πραγματοποιηθούν οι διορθώσεις βάσει των παρατηρήσεων και να υποβληθεί εκ νέου μέχρι να εκδοθεί τελική βεβαίωση αποδοχής του άρθρου για δημοσίευση.