Μαθήματα

Pin It

Στα πλαίσια της εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής απαιτείται η φοίτηση ενός οργανωμένου προγράμματος μαθημάτων που μπορεί να γίνεται με τρεις διαφορετικούς τρόπους:
α) Με δια ζώσης διδασκαλία που διεξάγεται στις αίθουσες του Τμήματος όπου οι υποψήφιοι διδάκτορες παρακολουθούν διαλέξεις ή συμμετέχουν στα εργαστήρια των επιμέρους μαθημάτων.
β) Με σύγχρονη διδασκαλία από απόσταση όπου όλοι οι υποψήφιοι διδάκτορες καθώς και ο διδάσκων καθηγητής, είναι συνδεδεμένοι μέσω Η/Υ σε συγκεκριμένη ώρα της εβδομάδος και πραγματοποιούν το μάθημα έχοντας αμοιβαία λεκτική επικοινωνία με ταυτόχρονη οπτική επαφή.
γ) Με ασύγχρονη διδασκαλία όπου οι υποψήφιοι διδάκτορες μπορούν να παρακολουθήσουν, ανεξάρτητα ο ένας από τον άλλο, μια συγκεκριμένη διάλεξη ενός εξ αποστάσεως μαθήματος που βρίσκεται σε ένα δικτυακό τόπο σε μια ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα.
δ) Με τις προϋποθέσεις που ορίζονται από το Πρόγραμμα Σπουδών του Μεταπτυχιακού Προγράμματος άλλου Τμήματος/Σχολής του οικείου ή άλλου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αλλοδαπής, που ο υποψήφιος διδάκτωρ επιλέξει να παρακολουθήσει.

Για κάθε υποψήφιο διδάκτορα καθορίζονται μαθήματα προς παρακολούθηση, εφόσον κριθεί ότι αυτά καλύπτουν γνωστικά πεδία που δεν έχει διδαχθεί και είναι αναγκαία για την εκπόνηση διατριβής του. Συγκεκριμένα καθορίζονται τα εξής μαθήματα: Στατιστική, Υπολογιστές και τρία άλλα μαθήματα τα οποία καθορίζονται από τον Επιβλέποντα Καθηγητή, αναλόγως του αντικειμένου της διδακτορικής διατριβής. Οι υποψήφιοι διδάκτορες, των οποίων η εγγραφή γίνεται υπό τον όρο της παρακολούθησης κύκλου μεταπτυχιακών μαθημάτων, πρέπει να εξεταστούν με επιτυχία στα μαθήματα αυτά.

I. Υποχρεωτικά μαθήματα:
Τα υποχρεωτικά μαθήματα που πρέπει να συμμετάσχει με επιτυχία ο υποψήφιος διδάκτορας είναι: α) Προχωρημένη στατιστική, και β) Στατιστικές αναλύσεις μέσω στατιστικών λογισμικών (προηγούμενη ονομασία του μαθήματος: Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές). Τα δύο αυτά μαθήματα ο υποψήφιος διδάκτωρ πρέπει να παρακολουθήσει με επιτυχία στα δύο πρώτα έτη σπουδών του διδακτορικού προγράμματος.
Σε περίπτωση διατριβών με ιστορικό περιεχόμενο αντί του μαθήματος της Προχωρημένης Στατιστικής ο υποψήφιος πρέπει να παρακολουθήσει με επιτυχία μάθημα άλλου Μεταπτυχιακού Προγράμματος ή Διδακτορικού κύκλου σπουδών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, που να σχετίζεται με τη μεθοδολογία της Ιστορικής Έρευνας.

II. Μαθήματα επιλογής:
α) Τα μαθήματα επιλογής Ι, ΙΙ, είναι μαθήματα κατεύθυνσης από τον κύκλο σπουδών του ΔΠΜΣ «Άσκηση & Ποιότητα Ζωής» των ΤΕΦΑΑ ΔΠΘ & ΠΘ ή ανάλογα μαθήματα άλλων Μεταπτυχιακών/Διδακτορικών Προγραμμάτων της ημεδαπής ή αλλοδαπής. Ο υποψήφιος διδάκτωρ τα επιλέγει με τη σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντα καθηγητή της διδακτορικής διατριβής.
β) Το μάθημα επιλογής ΙΙΙ είναι «Ανεξάρτητη Μελέτη-Ερευνητική Εργασία» διάρκειας ενός εξαμήνου. Υλοποιείται υπό την επίβλεψη και καθοδήγηση του κύριου επιβλέποντα καθηγητή της διδακτορικής διατριβής και είναι σε συνάφεια με την θεωρητική κατεύθυνση της διατριβής. Μπορεί δηλαδή να εκπονήσει μία ανεξάρτητη μελέτη ή να παρακολουθήσει ένα μάθημα σχετικού περιεχομένου σε Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών.

III. Δήλωση μαθημάτων
Οι δηλώσεις μαθημάτων γίνονται πριν την έναρξη κάθε εξαμήνου σε ημερομηνίες που ανακοινώνονται από τη Γραμματεία. Μετά τη δήλωση των μαθημάτων, ο υποψήφιος διδάκτωρ δεν μπορεί να τα απορρίψει ή να τα αλλάξει.

IV. Επιλεγόμενα μαθήματα από Προγράμματα Σπουδών άλλων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων της ημεδαπής ή/και αλλοδαπής
Ο υποψήφιος διδάκτωρ έχει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει ένα ή περισσότερα μαθήματα επιλογής που ανήκουν σε Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών άλλου Τμήματος, Σχολής ή Πανεπιστημίου. Για να συμβεί αυτό θα πρέπει απαραίτητα: α) να έχει τη σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντα καθηγητή της διατριβής, β) τα μαθήματα να ανήκουν στο πρόγραμμα σπουδών αναγνωρισμένων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων / Διδακτορικών Σπουδών. Η συμμετοχή στα μαθήματα αυτά γίνεται με τις αρχές που διέπουν τη λειτουργία του κάθε Μεταπτυχιακού Προγράμματος (παρακολουθήσεις – απουσίες – εργασίες – αξιολόγηση).

V. Αξιολόγηση - βαθμολόγηση
Η αξιολόγηση στα μαθήματα γίνεται σύμφωνα με τις αρχές που διέπουν κάθε μάθημα ξεχωριστά, στο συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών που ανήκουν. Η αξιολόγηση της «Ανεξάρτητης Μελέτης» είναι στην ευχέρεια του κύριου επιβλέποντα καθηγητή της διδακτορικής διατριβής.

VI. Εξετάσεις – εξεταστικές περίοδοι
Οι εξετάσεις στα υποχρεωτικά μαθήματα και στα μαθήματα επιλογής διεξάγονται σύμφωνα με τους όρους που θέτονται από τα Α.Ε.Ι. όπου πραγματοποιούνται. Οι εξετάσεις διεξάγονται σύμφωνα με τις διατάξεις κάθε επιμέρους μαθήματος. Ο υποψήφιος διδάκτωρ έχει δικαίωμα συμμετοχής μόνο δύο φορές σε εξετάσεις του κάθε μαθήματος. Αν δεν πετύχει και τη δεύτερη φορά, υποχρεωτικά παρακολουθεί εκ νέου το μάθημα.

VII. Η μαθητεία
Το νόημα της Μαθητείας είναι η σύνδεση των διδακτορικών σπουδών με την πρακτική εφαρμογή τους στο χώρο εργασίας. Η διάρκειά της είναι 250 ώρες. Πριν την έναρξη της Μαθητείας, ο υποψήφιος διδάκτωρ προετοιμάζει με τη συνεργασία του επιβλέποντα καθηγητή της Διδακτορικής Διατριβής μία γραπτή πρόταση. Η Μαθητεία περιλαμβάνει την εφαρμογή νέων τεχνικών, μεθόδων ή στρατηγικών στον χώρο εργασίας. Δεν θεωρείται «Μαθητεία» η απλή εμπλοκή στις συνηθισμένες και τυπικές διαδικασίες ενός χώρου εργασίας. Η συμμετοχή σε πρόγραμμα Μαθητείας μπορεί να πραγματοποιηθεί αφού ο υποψήφιος διδάκτωρ εκπληρώσει τις παρακάτω προϋποθέσεις:

1. Έχει πραγματοποιήσει με επιτυχία η υποστήριξη της ερευνητικής πρότασης (και έχει οριστικοποιηθεί ο τίτλος της διδακτορικής διατριβής) και έχει εγκριθεί από τη ΓΣΕΣ.
2. Έχει παρακολουθήσει με επιτυχία τα δύο (2) υποχρεωτικά μαθήματα.
3. Έχει συμπληρώσει έναν ημερολογιακό χρόνο φοίτησης.
4. Έχει την έγκριση του Επιβλέποντα Καθηγητή ως προς τη θεματολογία, τον τόπο και το χρόνο διεξαγωγής της.

Η παρακολούθηση του φοιτητή στη φάση υλοποίησης γίνεται από το Τμήμα. Η διαδικασία συμμετοχής και αξιολόγησης της μαθητείας είναι τυποποιημένη και οι υποψήφιοι υποβάλλουν σε ειδικά έντυπα τα οποία παρέχονται ηλεκτρονικά:

- Δήλωση Μαθητείας
- Φύλλο Στοιχείων Επικοινωνίας
- Αναλυτικό Χρονοδιάγραμμα Μαθητείας
- Τελική Απολογιστική Έκθεση: Η τελική έκθεση υποβάλλεται στον κύριο επιβλέποντα της διδακτορικής διατριβής (μέχρι 1500 λέξεις) μετά το πέρας της Μαθητείας.

Η αξιολόγηση του φοιτητή στη Μαθητεία γίνεται από τον κύριο επιβλέποντα της διατριβής με κριτήρια: α) Την πορεία της μαθητείας, β) Τις επιμέρους αναφορές, γ) Το αποδεικτικό υλικό, και δ) Την Τελική Απολογιστική Έκθεση.