Διάρκεια σπουδών & χρονοδιάγραμμα φοίτησης

Pin It

Η χρονική διάρκεια για την απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος δεν μπορεί να είναι μικρότερη από τρία (3) πλήρη ημερολογιακά έτη, με χρονική αφετηρία την ημερομηνία ορισμού της τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής (άρθρο 9 παρ. 3 εδ. β του ν.3685/2008). Σε κάθε περίπτωση, η συνολική χρονική διάρκεια εκπόνησης της διατριβής δεν μπορεί να υπερβαίνει τα έξι (6) έτη, συμπεριλαμβανομένης και της πιθανής διακοπής, εκτός αν υπάρξουν σοβαροί λόγοι υγείας ή λόγοι που σχετίζονται με την διδακτορική έρευνα.

I. Αναστολή φοίτησης
Ο υποψήφιος δεν μπορεί να διακόψει την εκπόνηση της διατριβής για διάστημα μεγαλύτερο των δύο (2) ετών. Σε κάθε περίπτωση, η συνολική χρονική διάρκεια εκπόνησης της διατριβής δεν μπορεί να υπερβαίνει τα έξι (6) έτη, συμπεριλαμβανομένης και της τυχόν διακοπής. Ο λόγοι για αναστολή της φοίτησης πρέπει να αφορούν σε ζητήματα υγείας ή να σχετίζονται με την διδακτορική έρευνα (χρηματοδότηση, έκδοση αδειών για πρόσβαση στο δείγμα, σε προβλήματα σχετικά με τα όργανα μέτρησης κά). Η ενδεχόμενη υπέρβαση αυτών των χρονικών ορίων θα πρέπει να γίνει δεκτή από την ΓΣΕΣ του Τμήματος μετά από εισήγηση της Συμβουλευτικής Επιτροπής, και να είναι επαρκώς αιτιολογημένη. Η ΓΣΕΣ του Τμήματος αποφασίζει για την έγκριση της αναστολής φοίτησης.

II. Διαγραφή από το πρόγραμμα
Μετά την παρέλευση εξαετίας από τον χρόνο έναρξης της εκπόνησης διδακτορικής διατριβής, και εφόσον η τελευταία έκθεση προόδου είναι αρνητική, ή εφόσον δηλωθεί αδυναμία σύνταξης έκθεσης προόδου, χωρίς ευθύνη του Επιβλέποντα και των άλλων μελών της Συμβουλευτικής Επιτροπής, το θέμα της χρονικής διάρκειας εισάγεται προς συζήτηση στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση της ΓΣΕΣ, και τίθεται ζήτημα διαγραφής του υποψηφίου από το μητρώο των υποψηφίων διδακτόρων του ΤΕΦΑΑ.