Ειδικές διατάξεις

Pin It

Η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή καθορίζει σε συνεργασία με τον υποψήφιο διδάκτορα το θέμα/τίτλο, της διδακτορικής διατριβής (άρθρο 9 παρ. 3 εδ. α του ν 3685/2008- ΦΕΚ 148 Α΄). Το θέμα/τίτλος της διδακτορικής διατριβής οριστικοποιείται στη δημόσια παρουσίαση της ερευνητικής πρότασης που πραγματοποιείται σε διάστημα 6-9 μηνών μετά τον ορισμό της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής και κατατίθεται εγγράφως στη Γραμματεία με αναφορά στην ημερομηνία παρουσίασης της ερευνητικής πρότασης. Το οριστικό θέμα/τίτλος της διδακτορικής διατριβής και η ερευνητική πρόταση κατατίθεται στη Γραμματεία υπογεγραμμένο από τον υποψήφιο διδάκτορα και τα μέλη της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής και εγκρίνεται από τη ΓΣΕΣ του Τμήματος. Επομένως ο ελάχιστος χρόνος εκπόνησης της διατριβής παραμένουν τα τρία χρόνια όπως προβλέπουν οι διατάξεις του νόμου 3685/2008 (άρθρο 9 παρ. 3 εδ. β).

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος διδάκτορας δεν παρουσιάσει την ερευνητική πρόταση εντός 9 μηνών από τον ορισμό της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής, θα έχει το δικαίωμα να την παρουσιάσει σε οποιαδήποτε επόμενη χρονική στιγμή, αφού ενημερώσει, τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν, τη Γραμματεία καταθέτοντας σχετική ανακοίνωση. Ο ελάχιστος χρόνος όμως που υπολείπεται για την εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής επιμηκύνεται κατά δυόμιση (2,5) έτη από τη στιγμή της παρουσίασής της.
Και στις δύο περιπτώσεις ο μέγιστος χρόνος εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής δεν μπορεί να υπερβαίνει τα έξι (6) χρόνια σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό διδακτορικών σπουδών του Τμήματος.

I. Η σύνθεση της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής
Η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή έχει ως ρόλο την επίβλεψη και καθοδήγηση του υποψηφίου διδάκτορα στην επιτυχή ολοκλήρωση της διδακτορικής του διατριβής. Αποτελείται σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 2 του ν 3685/2008- ΦΕΚ 148 Α΄ από:
1) Τον κύριο επιβλέποντα της διατριβής ο οποίος πρέπει: α) να έχει βαθμίδα είτε του Καθηγητή, είτε του Αναπληρωτή Καθηγητή, είτε του Επίκουρου Καθηγητή, και β) να είναι μέλος ΔΕΠ του ΤΕΦΑΑ ΔΠΘ. Δεν μπορεί να είναι κύριοι επιβλέποντες της διατριβής: α) διδάσκοντες από άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα, β) μη μέλη ΔΕΠ.
2) Δύο μέλη που μπορεί να είναι μέλη Δ.Ε.Π. του ιδίου ή άλλου Τμήματος, του ιδίου ή άλλου Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή της αλλοδαπής (της βαθμίδας του Καθηγητή, του Αναπληρωτή Καθηγητή, του Επίκουρου Καθηγητή ή του Λέκτορα), αποχωρήσαντες λόγω ορίου ηλικίας καθηγητές Α.Ε.Ι., καθηγητές Α.Σ.Ε.Ι., ή μέλη Ε.Π. των Τ.Ε.Ι. και της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ή ερευνητές των βαθμίδων Α΄, Β΄ ή Γ΄ αναγνωρισμένου ερευνητικού κέντρου του εσωτερικού ή του εξωτερικού, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος. Τα μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής πρέπει να έχουν την ίδια, ή συναφή επιστημονική ειδικότητα, με αυτή στην οποία ο υποψήφιος διδάκτορας εκπονεί την διατριβή του.

II. Ο ρόλος του κύριου επιβλέποντα
Ο επιβλέπων καθηγητής σε συνεργασία με τα υπόλοιπα μέλη της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής, παρακολουθεί την πορεία του υποψηφίου διδάκτορα, τον συμβουλεύει και τον καθοδηγεί σε θέματα που σχετίζονται με τις σπουδές του, την διεξαγωγή της έρευνας και την συγγραφή της διατριβής και εισηγείται στην Γενική Συνέλευση θέματα που τον αφορούν.

III. Ο ρόλος των δύο μελών
Τα μέλη της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής σε συνεργασία με τον επιβλέποντα καθηγητή σε τακτά χρονικά διαστήματα και οπωσδήποτε πριν την κατάθεση της ερευνητικής πρότασης και των ετήσιων εκθέσεων προόδου συναντιούνται με τον υποψήφιο διδάκτορα που θα εξετάζονται όλα τα πιθανά προβλήματα.

IV. Καταγραφή της πορείας φοίτησης – Εκθέσεις προόδου
Η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή, σε συνεργασία με τον υποψήφιο διδάκτορα, υποβάλλει την ετήσια έκθεση προόδου στην ΓΣΕΣ στο τέλος κάθε χρόνου (το έτος ορίζεται με χρονική αφετηρία την αποδοχή της υποψηφιότητας από την ΓΣΕΣ και τον ορισμό της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής) σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 3 εδ. στ του ν 3685/2008- ΦΕΚ 148 Α΄. Η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή ελέγχει την επιστημονική προετοιμασία και πρόοδο του υποψηφίου (και σε προφορική ετήσια εξέταση αν κρίνει σκόπιμο), και εισηγείται στην ΓΣΕΣ του Τμήματος την συνέχιση ή την διακοπή της διδακτορικής διατριβής.

V. Αλλαγή επιβλέποντα ή/και μέλους της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής
Σε περίπτωση που κατά την διάρκεια εκπόνησης της διατριβής ο κύριος επιβλέπων της διδακτορικής διατριβής ενταχθεί ως μέλος Δ.Ε.Π. σε άλλο Τμήμα του ΔΠΘ ή άλλου Α.Ε.Ι., ο υποψήφιος διδάκτορας δικαιούται να υποβάλει αίτηση μετακίνησής του στο Τμήμα, στο οποίο μετακινήθηκε ο Επιβλέπων. Προϋπόθεση για την έγκριση αυτής της αίτησης αποτελεί η αποδοχή της από την ΓΣΕΣ τόσο του Τμήματος/Σχολής υποδοχής, όσο και του ΤΕΦΑΑ. Σε κάθε άλλη περίπτωση ορίζεται αντικαταστάτης του αρχικού Επιβλέποντα.

VI. Αλλαγή θέματος διδακτορικής διατριβής
Μετά την υποστήριξη της ερευνητικής πρότασης, δεν γίνονται αλλαγές στο θέμα/τίτλο της διδακτορικής διατριβής. Αλλαγή τίτλου/θέματος μπορεί να γίνει αποδεκτή από τη ΓΣΕΣ και μετά από εισήγηση της τριμελούς επιτροπής μόνο σε περιπτώσεις όπου ο υποψήφιος διδάκτορας αντιμετωπίζει ανυπέρβλητα εμπόδια που σχετίζονται με αδυναμία υλοποίησης της εγκεκριμένης ερευνητικής πρότασης, γεγονός που σημαίνει την αναίρεση ερευνητικού περιεχομένου και έναρξη νέου.

VII. Η δημόσια υποστήριξη της ερευνητικής πρότασης
Στις προθεσμίες που ορίζονται στο 2. «Ειδικές διατάξεις» σελ. 13, από τον ορισμό της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής, ο υποψήφιος διδάκτωρ καταθέτει στην τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή ολοκληρωμένη ερευνητική πρόταση, στην οποία εκθέτει το ακριβές αντικείμενο της διατριβής του, την μεθοδολογία που θα χρησιμοποιήσει για να προσεγγίσει το ερευνητικό ερώτημα, παρουσίαση της ερευνητικής δραστηριότητας που έχει προηγηθεί, όπως αυτή προκύπτει από την σχετική βιβλιογραφία, τα αναμενόμενα αποτελέσματα και το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της διατριβής. Την ερευνητική πρόταση την παρουσιάζει δημόσια αφού ενημερώσει, τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν, τη Γραμματεία καταθέτοντας σχετική ανακοίνωση. Στο τέλος αυτής της διαδικασίας οριστικοποιείται το θέμα/τίτλος της διδακτορικής διατριβής, που πλέον δεν μπορεί να αλλάξει. Μετά την επιτυχή υποστήριξη και αφού γίνουν οι διορθώσεις που έχουν υποδείξει τα μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής, κατατίθεται στη Γραμματεία για έγκριση από τη Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος υπογεγραμμένη από τον υποψήφιο διδάκτορα και τα μέλη της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής, η δήλωση με το οριστικό θέμα/τίτλος της διδακτορικής διατριβής και η ερευνητική πρόταση. Η ερευνητική πρόταση πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές που θέτει το Τμήμα (βλ. Οδηγίες Παρουσίασης και συγγραφής της Ερευνητικής Πρότασης).