Κατηγορίες πτυχιούχων που γίνονται δεκτοί

Pin It

Υποψήφιοι για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής μπορεί να είναι:

- Πτυχιούχοι όλων των ΤΕΦΑΑ της χώρας που κατέχουν παράλληλα Μεταπτυχιακό Δίπλωμα ή άλλο ισότιμο τίτλο που αποκτήθηκε στην ημεδαπή ή αλλοδαπή.

- Πτυχιούχοι Τμημάτων Φυσικής Αγωγής της αλλοδαπής με ισότιμα πτυχία και κατέχουν παράλληλα Μεταπτυχιακό Δίπλωμα ή άλλο ισότιμο τίτλο που αποκτήθηκε στην ημεδαπή ή αλλοδαπή.

- Όλοι οι πτυχιούχοι των ΑΕΙ (κατά την έννοια του άρθρου 2 του ν. 3549/2007 –ΦΕΚ 69 Α’), της ημεδαπής ή ισότιμων αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής και είναι παράλληλα κάτοχοι Μεταπτυχιακού Διπλώματος ή άλλου ισότιμοι τίτλου που αποκτήθηκε στην ημεδαπή ή αλλοδαπή. (άρθρο 9 παρ. 1 εδ. β του ν 3685/2008- ΦΕΚ 148 Α΄).

- Πολίτες από την αλλοδαπή με τίτλους σπουδών που εμπίπτουν στις παραπάνω διατάξεις. Γι΄ αυτή την κατηγορία η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Τμήμα γίνεται αφού ο υποψήφιος προσκομίσει: α) απόφαση αναγνώρισης από το ΔΟΑΤΑΠ του βασικού πτυχίου σπουδών και του μεταπτυχιακού τίτλου του πανεπιστημίου από το οποίο αποφοίτησε.