Καθομολόγηση και αναγόρευση διδακτόρων

Pin It

1. Το πρακτικό της επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής διαβιβάζεται σε δημόσια συνεδρίαση της ΓΣΕΣ και ακολουθεί η καθομολόγηση του υποψηφίου και η αναγόρευση του σε διδάκτορα.

2. Στον διδάκτορα είναι δυνατόν να χορηγείται από τη Γραμματεία του Τμήματος, πριν από την καθομολόγηση, βεβαίωση ότι έχει περατώσει επιτυχώς την διατριβή του.

3. Ο διδάκτορας καταθέτει δύο (2) βιβλιοδετημένα αντίτυπα στη Γραμματεία του Τμήματος για το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και για τη Βιβλιοθήκη του Τμήματος.

4. Επιπλέον ο διδάκτορας οφείλει να καταθέσει δύο (2) ηλεκτρονικά αντίτυπα της διατριβής του στην Γραμματεία του Τμήματος (για το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και για τη Βιβλιοθήκη του Τμήματος)

5. Η απονομή των Διδακτορικών Διπλωμάτων γίνεται δημόσια και μπορεί να γίνει συγχρόνως με την απονομή των πτυχίων του Τμήματος ή των μεταπτυχιακών φοιτητών