Ολοκλήρωση των Διδακτορικών Σπουδών

Pin It

Αφού ο φοιτητής περατώσει επιτυχώς τις υποχρεώσεις φοίτησης πρέπει να καταθέσει στη Γραμματεία του Τμήματος τα παρακάτω παραστατικά για την έκδοση του Διδακτορικού Διπλώματος:

1. Αίτηση
2. Απογραφικό Δελτίο του Εθνικού Αρχείου Διδακτορικών Διατριβών (ΕΑΔΔ) του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (Ε.Κ.Τ.) σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή (σε δισκέτα ή CD).
3. Δύο (2) δερματόδετα αντίτυπα της Διδακτορικής Διατριβής (ΔΔ): • Ένα θα αποσταλεί στο ΕΑΔΔ του Ε.Κ.Τ. • Ένα θα κατατεθεί στη Βιβλιοθήκη του ΤΕΦΑΑ του Δ.Π.Θ.
4. Την Ακαδημαϊκή Ταυτότητα φοιτητή
5. Το Βιβλιάριο Υγειονομικής Περίθαλψης Φοιτητή (στην περίπτωση που έχει εκδοθεί)
6. Βεβαίωση από τη Βιβλιοθήκη (για οφειλή βιβλίων)
7. Περίληψη της ΔΔ και λέξεις-κλειδιά σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή (σε δισκέτα ή CD) στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα.
8. Κατάθεση δύο (2) ηλεκτρονικών αντιγράφων της Διδακτορικής Διατριβής (pdf αρχείο) σε ψηφιακό δίσκο (2 CD).
9. Κατάθεση, σε ψηφιακό δίσκο (CD) και σε έντυπη μορφή, καταλόγου με τις επιστημονικές εργασίες (ανακοινώσεις και δημοσιεύσεις) που προέρχονται από τα δεδομένα της Διδακτορικής Διατριβής και πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο εκπόνησής της (μορφή βιβλιογραφικής αναφοράς).
10. Δήλωση σχετική με την έγκριση ηλεκτρονικής Δημοσίευσης της Διδακτορικής Διατριβής

Τα παραπάνω δικαιολογητικά κατατίθενται προσωπικά στη Γραμματεία του Τμήματος ή αποστέλλονται στη διεύθυνση:

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού – Τ.Ε.Φ.Α.Α.
Πανεπιστημιούπολη
ΤΚ 69100, Κομοτηνή